در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه از counter عملکرد استفاده کنید و میزان عملکرد  اپلیکیشن SignalR را ارزیابی کنید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • درباره عملکرد
  • ارزیابی عملکرد SignalR
  • counter عملکرد
  • نکته: کنترل کنید چه زمانی پیام ها ارسال می شوند
  • نکته: پیام های خود را پاک کنید
  • نکته: کاهش اندازه بافر پیام پیش فرض
  • نکته: اطمینان حاصل کنید که اتصال شما WebSockets است
  • جمع بندی