بعد از ایجاد hub و سرویس ها برای تعامل از طریق SignalR باید به امنیت فکر کنید. از آنجا که SignalR بخشی از پشته ASP.NET است، می تواند به راحتی با معماری امنیت ادغام شود. در این ویدئو، شما در مورد امنیت در SignalR  و آنچه شما می توانید برای محافظت از برنامه خود انجام دهید یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

  • معرفی
  • استفاده از SignalR با احراز هویت ASP.NET
  • پیکربندی SignalR برای استفاده احراز هویت ASP.NET
  • پشتیبانی CORS در SignalR
  • فعال کردن CORS در SignalR (دمو)
  • غیر فعال کردن پشتیبانی خودکار پروکسی در SignalR
  • جمع بندی