پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول SOLID در Agile

دسته بندی ها: آموزش Agile ، آموزش کسب و کار ، آموزش های WintellectNOW

اصول SOLID مجموعه ای از دستورالعمل ها برای کمک به توسعه دهندگان Agile جهت ایجاد اپلیکیشن های قابل برنامه ریزی، قابل گسترش و شی گرا است. در این ویدئو، شما یاد خواهید گرفت که هر کدام از این پنج اصل، چگونه و چه زمانی اعمال شوند و مزایای طولانی مدت استفاده از هر اصل چیست.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مباحث دوره
 • اصول SOLID چیست؟
 • (Single Responsibility Principle (SRP
 • SRP یک یادداشت در مورد پراگماتیسم
 • (Open Close Principle (OCP
 • (Liskov Substitution Principle (LSP
 • (Interface Segregation Principle (ISP
 •  ISP در مقابل  SRP
 • (Dependency Inversion Principle (DIP
 • DI, DI, و IoC
 • فریمورک های  IoC/DI
 • منابع
 • نتیجه
SOLID Principles Publisher:WintellectNOW Author:Noel Stieglitz Duration:00:34:33

The SOLID Principles are a set of guidelines to help Agile developers build more maintainable and extensible object-oriented applications. In this video, you will learn what each of the five principles are, how and when to apply the principles, and about the long-term benefits of using each principle.
00:00:00 - Introduction
00:00:14 - Course Agenda
00:00:38 - What are the SOLID Principles
00:01:24 - Single Responsibility Principle (SRP)
00:02:12 - SRP in Action (Demo)
00:07:13 - SRP – A Note on Pragmatism
00:10:23 - Open Close Principle (OCP)
00:11:20 - OCP in Action (Demo)
00:15:44 - OCP – A(nother) Note on Pragmatism
00:16:51 - Liskov Substitution Principle (LSP)
00:18:07 - LSP in Action (Demo)
00:21:23 - LSP – Yet Another Note on Pragmatism
00:22:04 - Interface Segregation Principle (ISP)
00:23:00 - ISP in Action (Demo)
00:25:08 - ISP vs. SRP
00:25:38 - Dependency Inversion Principle (DIP)
00:26:55 - DIP in Action (Demo)
00:31:43 - DI, DI, and IoC
00:33:05 - IoC/DI Frameworks
00:33:30 - References and Further Reading
00:34:16 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha