اصول SOLID مجموعه ای از دستورالعمل ها برای کمک به توسعه دهندگان Agile جهت ایجاد اپلیکیشن های قابل برنامه ریزی، قابل گسترش و شی گرا است. در این ویدئو، شما یاد خواهید گرفت که هر کدام از این پنج اصل، چگونه و چه زمانی اعمال شوند و مزایای طولانی مدت استفاده از هر اصل چیست.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مباحث دوره
 • اصول SOLID چیست؟
 • (Single Responsibility Principle (SRP
 • SRP یک یادداشت در مورد پراگماتیسم
 • (Open Close Principle (OCP
 • (Liskov Substitution Principle (LSP
 • (Interface Segregation Principle (ISP
 •  ISP در مقابل  SRP
 • (Dependency Inversion Principle (DIP
 • DI, DI, و IoC
 • فریمورک های  IoC/DI
 • منابع
 • نتیجه