SQL Server Management Studio  ابزار اصلی برای ایجاد کوئری ها و مدیریت آبجکت ها در پایگاه داده های SQL Server است. در این دوره با ویژگی های آن آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه و بررسی
  • SQL Server 2012 Management Studio (دمو)
  • Object Explorer
  • کار با  SQL Server 2012
  • مدیریت پروژه های SSMS
  • گزینه هایی برای راهنما و مستندات
  • منابع