این دوره به شرح SQL Server’s XML data type و نحوه استفاده از XML برای اعتبارسنجی داده های XML و همچنین تبدیل داده های رابطه ای به XML و تبدیل XML به داده های رابطه ای با استفاده از عبارت FOR XML و OPENXML مورد استفاده قرار گیرد می پردازیم.

سرفصل:

  • مقدمه و بررسی
  • معرفی XML
  • مبانی XML (دمو)
  • XML Data Type (دمو)
  • XML Schemas (دمو)
  • استفاده از FOR XML Clause (دمو)
  • استفاده از  OPENXML Statement (دمو)
  • خلاصه