Stored procedures  یکی از ویژگی های اساسی SQL Server برای توسعه دهندگان نرم افزار می باشد. در این دوره، ما با نوشتن پروسس های ذخیره شده ساده شروع می کنیم و به پروسه های پیچیده ترمی رسیم که شامل اعتبارسنجی و چک کردن داده ها می شوند.

سرفصل:

  • مقدمه و بررسی
  • مرور Stored Procedures
  • نوشتن Stored Procedures (دمو)
  • استفاده از پارامترها (دمو)
  • استفاده از Return Statements (دمو)
  • اعتبار سنجی و خطاهای احتمالی (دمو)
  • انتقال Table Types به عنوان پارامترها (دمو)
  • System Stored Procedures
  • خلاصه