پیشنهاد فرادرس

آموزش Streaming و Analytics در Power BI

دسته بندی ها: آموزش Power BI ، آموزش Azure ، اینترنت اشیاء (IOT)

مجموعه داده های زمان واقعی در Power BI به شما اجازه می دهد تا به منابع زنده داده ها مانند دستگاه های IoT و فید های رسانه های اجتماعی و داشبوردهای به روز رسانی در زمان واقعی متصل شوید. همچنین نحوه تجسم داده های زمان واقعی در Power BI با استفاده از مجموعه داده های push و مجموعه داده های Streaming  و نحوه اتصال آن به Azure Stream Analytics برای مشاهده خروجی تحلیلی در زمان واقعی را بیاموزید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Streaming و Analytics در Power BI
 • بررسی
 • مفاهیم Power BI Streaming
 • مجموعه داده زمان واقعی
 • مجموعه داده های push
 • مجموعه داده های Streaming
 • ایجاد مجموعه داده های Streaming (دمو)
 • قرار دادن داده در مجموعه داده ها
 • استفاده از Power BI REST API
 • ارسال داده زمان واقعی به مجموعه داده های Streaming (دمو)
 • مفاهیم Azure Stream Analytics
 • استفاده از Power BI به عنوان خروجی Stream Analytics
 • ترکیب Azure Stream Analytics با Power BI (دمو)
 • گام های بعدی
Streaming and Analytics in Power BI Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:38:35

Real-time datasets in Power BI allow you to connect to live data sources such as IoT devices and social-media feeds and update dashboards in real time. Learn how to visualize real-time data in Power BI using push datasets and streaming datasets, and how to connect it to Azure Stream Analytics to view analytical output in real time.
00:00:00 - Introduction
00:01:07 - Microsoft Power BI Streaming and Analytics
00:02:08 - Agenda
00:03:15 - Power BI Streaming Concepts
00:04:38 - Real-Time Datasets
00:07:15 - Push Datasets
00:08:18 - Streaming Datasets
00:09:28 - Creating a Real-time Streaming Dataset (Demo)
00:17:51 - Pushing Data to Datasets
00:19:20 - Using the Power BI REST API
00:20:37 - Sending Real-time Data to a Streaming Datasets (Demo)
00:26:23 - Azure Stream Analytics Concepts
00:27:25 - Using Power BI as a Stream Analytics Output
00:28:28 - Combining Azure Stream Analytics with Power BI (Demo)
00:36:26 - Next Steps

پیشنهاد فرادرس

captcha