مجموعه داده های زمان واقعی در Power BI به شما اجازه می دهد تا به منابع زنده داده ها مانند دستگاه های IoT و فید های رسانه های اجتماعی و داشبوردهای به روز رسانی در زمان واقعی متصل شوید. همچنین نحوه تجسم داده های زمان واقعی در Power BI با استفاده از مجموعه داده های push و مجموعه داده های Streaming  و نحوه اتصال آن به Azure Stream Analytics برای مشاهده خروجی تحلیلی در زمان واقعی را بیاموزید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Streaming و Analytics در Power BI
 • بررسی
 • مفاهیم Power BI Streaming
 • مجموعه داده زمان واقعی
 • مجموعه داده های push
 • مجموعه داده های Streaming
 • ایجاد مجموعه داده های Streaming (دمو)
 • قرار دادن داده در مجموعه داده ها
 • استفاده از Power BI REST API
 • ارسال داده زمان واقعی به مجموعه داده های Streaming (دمو)
 • مفاهیم Azure Stream Analytics
 • استفاده از Power BI به عنوان خروجی Stream Analytics
 • ترکیب Azure Stream Analytics با Power BI (دمو)
 • گام های بعدی