در این دوره، نحوه اضافه کردن صفات به هر کدام از تگ های HTML ایجاد شده از طریق یک فراخوانی به هر متد HTML Helper که نشانگر را ارائه می دهد یاد می گیریم. همچنین با افزودن ویژگی های class و id، ایجاد اشیای ناشناس، ایجاد مقادیر AdditionalViewData و ViewDataDictionary و در مورد فرار از کلمات رزرو شده در Razor با استفاده از نماد @ آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ویژگی های HTML
  • استفاده از کلمات کلیدی به عنوان ویژگی های HTML
  • ویژگی های HTML با پارامترهای نام گذاری شده
  • استفاده از ویژگی های HTML با Dash
  • استفاده از ویژگی های HTML با A Dictionary
  • Additional View Data