در این بخش به بررسی عملکرد ساختارهای رایج در دات نت و نحوه زمان بندی قطعات کوچک آن می پردازیم.

سرفصل:

 • مقدمه و اشکال زدایی در مقابل انتشار
 • کامپایلر و بهینه سازی های JIT
 • Compiler Deoptimizations
 • NGEN
 • زمان بندی کد کوچک
 • نحوه اجرای تست ها
 • نتایج تست های String
 • نتایج تست های متغیرها
 • نتایج تست های فراخوانی ها
 • نتایج تست های جمع آوری
 • نتایج تست های قفل
 • نتایج تست های Value Type
 •  LINQ Hints
 • نتیجه