همانطور که می دانید در یک پایگاه داده شاید یک کاربر و شاید چندین کاربر همزمان در حال کار باشند. در این دوره یاد خواهید گرفت تضاد ها یا conflicts را با بیانیه اکشن در transaction و کنترل نحوه واکنش SQL Server درباره Locking داده آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی و بررسی
  • تعریف Transaction
  • Nested Transactions
  • Locking و هم زمانی
  • راه کار ها و مشکلات هم زمانی
  • سطوح جداسازی Transactions
  • مدیریت SQL Server Lock
  • Deadlocks و نحوه جلوگیری از آن
  • Transactions و Locking (دمو)
  • خلاصه