لایه دامنه مهم ترین لایه برای کل سیستم است. لایه دامنه یک مدل کسب و کار، مدل سازی قوانین کسب و کار، اعتبارسنجی، فرآیندها و گردش های کاری است. لایه جایی است که کاربران کسب و کار و توسعه دهندگان واژگان را به اشتراک می گذارند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • آناتومی لایه دامنه
  • چرا از لایه دامنه شروع می کنیم؟
  • آیا همیشه به  لایه دامنه نیاز داریم؟