در این دوره با الگو طراحی Model-View-Controller با فریمورک ASP.NET MVC و درک نقش هر یک از آنها در نمایش لایه آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • اهداف طراحی الگوی MVC