Visual Studio در ویرایش ها و نسخه های مختلف منتشر شده است. در این دوره با انواع ویرایش ها و نسخه های آن آشنا می شوید تا بتوانید نسخه مناسب با پروژه بعدی خود را انتخاب کنید.