پروژه ها و راه کارها ابزارهای سازماندهی کد منبع و سایر دارایی هایی هستند که برای ایجاد یک اپلیکیشن کاری ضروری هستند. در این دوره، رابطه بین این دو containers، چه فایل های مختلفی در پوشه های راه حل شما مورد استفاده قرار می گیرند، و روند کامپایل کد خود در یک اپلیکیشن توضیح داده می شود.