مانند  بسیاری دیگر از پلتفرم های توسعه نرم افزار، Visual Studio یک package manager دارد که کمک می کند تا کتابخانه های اول و سوم شخص را به ویژگی های اضافی در پروژه خود اضافه کنید. در این دوره، با رابط خط فرمان و رابط بصری NuGet و نحوه کمک آن به نگهداری از کتابخانه ها، داشتن پروژه ای به روز، همراه با هر وابستگی که این کتابخانه ها ممکن است داشته باشند آشنا می شوید.