اشکال زدایی یکی از قوی ترین ویژگی های Visual Studio است که هر برنامه نویسی از آن در خظ یه خظ کدهای خود و اجرای اپلیکیشن از آن بهره می برد. در این دوره با این ویژگی بیشتر آشنا می شوید.