در این دوره با تمام توابع Built-In در SQL Server آشنا می شوید. این توابع با استفاده از انواع مختلف داده SQL Server کار می کند. آنها همچنین برای رتبه بندی، انجام منطق در پرس و جو و تجزیه و تحلیل پیشرفته مفید هستند.

سرفصل ها:

 • مقدمه و بررسی
 • توابع String
 • توابع عددی
 • توابع موقتی
 • توابع دیگر
 • کار با توابع Built-In (دمو)
 • توابع String (دمو)
 • توابع عددی (دمو)
 • توابع موقتی (دمو)
 • توابع دیگر – CASE، IIF، CHOOSE، ISNULL، COALESCE (دمو)
 • توابع GROUPING و RANKING  (دمو)
 • توابع تحلیلی (دمو)
 • خلاصه