در قلب WPF سیستم طرح بندی است که اندازه و موقعیت تمام عناصر بصری را تعیین می کند. این دوره سیستم طرح بندی را بررسی می کند و مفاهیم کلیدی مانند حاشیه، padding، هم ترازی و layout rounding را توضیح می دهد.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • WPF Layout
 • UIElement
 • FrameworkElement
 • حاشیه
 • هم ترازی
 • اندازه
 • تبدیل از فرم های ویندوز
 • LayoutTransformation
 • UseLayoutRounding
 • Control
 • مرزها
 • Padding
 • هم ترازی محتوا
 • کودک های مبتنی بر Panel
 • هم ترازی متن
 • نحوه کارکرد
 • Panel
 • Optimal Layout
 • خلاصه