Download_LUA_Tutorial

به درخواست یکی از دوستان گرامی آموزش کامل زبان برنامه نویسی LUA رو برای شما آماده کردیم.

LUA دراقع یک زبان برنامه نویسی بسیار ساده ولی فوق العاده قدرتمند است که به واسطه قابلیت های فوق العاده ای که دارد کاربران زیادی پیدا کرده و در صنعت بازی های ویدئویی استفاده زیادی دارد.

همچنین در نرم افزار AutoPlay Media Studio نیز شما می توانید از LUA استفاده نمایید.(آموزش این نرم افزار در اینجا موجود است.)

مجموعه ویدئویی که برای شما آماده کرده ایم حدود 5.5 گیگابایت حجم دارد و جزو کاملترین مجموعه های آموزش LUA است.این ویدئوها مربوط به شرکت خاصی نیستند و از سراسر اینترنت جمع آوری شده اند.

کاربردهای LUA :

لوا در صنعت بازی‌های ویدیویی محبوبیت زیادی دارد. در تعدادی از موتور های بازی از زبان لوا برای توسعه و به عنوان اسکریپت استفاده می شود از جمله :

 • CryEngine
 • Leadwerks Engine

از جملهٔ بازی‌هایی که از افزون‌بسته‌های (Plugin) لوا پشتیبانی می‌کنند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • Crysis
 • BZFlag
 • PlayStation Home
 • Dawn of War
 • World of Warcraft
 • DeathStatue Game(بازی تندیس مرگ)

به جز بازی‌ها لوا در کاربردهای بسیاری هم تجاری و هم غیرتجاری استفاده شده است از جمله:

دستورات لوا خط به خط توسط مفسر اجرا می‌شوند. در لوا همچون زبان‌های پردازه‌نویسی دیگر تابع اصلی (main) وجود ندارد (می‌توان اینطور تصور کرد که کل برنامه یک تابع اصلی است). هر بلوک کد لوا یا مربوط به مقداردهای متغیر است یا اینکه اجرای یک تابع خاص می‌باشد. ارتباط با دنیای بیرون از طریق رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار انجام می‌شود. متغیرهایی که تعریف می‌شوند به دو دسته عمومی و محلی تقسیم می‌شوند. متغیرهای محلی متغیرهایی هستند که حوزه آنها یک تابع خاص است. در این زبان پیش‌پردازنده وجود ندارد. در لوا مستقیماً قابلیت‌های زیادی وجود ندارد، بلکه هر برنامه‌نویس با فرا ساز و کارهای تعبیه شده می‌تواند قابلیت لازم خود را اضافه کند. این فرا ساز و کارها عبارتند از: آرایه‌های انجمنی پویا (Dynamic Associative Arrays)، ابزارهای انعطاف‌پذیر (Reflexive Facilities) و فراجدول‌ها (Metatables)

لیست ویدئوهای آموزشی:

3706790-Lua Tutorial #1 Introduction and Setup_2
3706862-Beginner Lua Tutorials Lesson 1 - Setting Up and Hello World Program
3706924-Lua Tutorial #3 Variables and User Input_2
3706941-Intermediate Lua Tutorials - 3 Object Oriented Programming
3706979-Lua Tutorial #2 Hello World_2
3707009-Garry's Mod Lua Tutorial #1 - Setting Up [HD]_2
3707081-Lua Tutorial 6 Loops_2
3707097-Lua Tutorial 1 Hello World_2
3707126-Garry's Mod Lua Tutorial #3 - Teams [HD]_2
3707154-Lua Tutorial 7 Functions_2
3707243-Applications of ComputerCraft Tutorial Basic Lua_2
3707295-Lua Tutorials For Beginners Episode 1 The Basics
3707442-Garry's Mod Lua Tutorial #2 - Basic Functions [HD]
3707442-Garry's Mod Lua Tutorial #2 - Basic Functions [HD].wmv
3707465-Garry's Mod Lua Tutorial #10B - Basic HUD [HD]
3707488-[MTA] Lua Scripting Tutorial #1 Grundlagen
3707494-Lua Tutorial 5 Basic Tables
3707516-GMod Lua Tutorial #1 - Set Up
3707580-Garry's Mod Lua Tutorial #12 - Chat Commands [HD]
3707838-Lua Metatable Tutorial
3707899-Leadwerks 3 tutorial #10 Lua scripting
3707999-Lua Coding Tutorial 01 - Setting up your workspace
3708020-Garry's Mod Lua Tutorial #9 - Console Commands [HD]
3708053-Roblox Lua Tutorials - 1 Using scripts in Studio
3708082-Garry's Mod Lua Tutorial #18 - Basic Derma Panels [HD]
3708133-Garry's Mod Lua Tutorial #11 - User Messages [HD]
3708144-Lua Tutorial 9 OOP and Metatables
3708193-Lua Tutorial 10 Reading .txt files and using tail calls
3708237-Leadwerks tutorial #1 Introduction to Lua - p1_2
3708283-Lua Tutorial 9 Advanced Math_2
3708305-Garry's Mod Lua Tutorial #17 - Advanced HUD (Health Bars) [HD]
3708579-Lua Tutorial 8 Arrays
3708621-How to make a game Part 1 - Setup
3708647-Lua tutorial (gmod) -episode 8- Make an ADVANCED menu. (Derma)
3708683-Garry's Mod Lua Tutorial #5 - Tables and Player Models [HD]
3708753-Garry's Mod Lua Tutorial #23 - Chat Commands [HD]
3708779-Garry's Mod Lua Tutorial #10A - Basic HUD [HD]_2
3708825-Lua Tutorial 11 Closures
3708895-Garry's Mod Lua Tutorial #7 - Timers and More [HD]_2
3708922-Lua Tutorial 5 Logical Operators
3708955-Lua Tutorial #6 Logical Operators
3709004-Garry's Mod Lua Tutorial #6 - Lua Search and Archive [HD]
3709055-Lua Tutorial 17 The IO Library
3709138-Lua Tutorial 13 Modules
3709171-Garry's Mod Lua Tutorial #21 - Net Library [HD]
3709191-Lua Tutorial #4 Basic Mathematics
3709214-Lua tutorial -episode 4- Making a basic HUD
3709240-Cl[...]esOOP in Lua - Programming Tutorial
3709289-Garry's Mod Lua Tutorial #19 - Meta Files and Meta Functions [HD]
3709311-4th's C  tutorials Lua C  Hybrid 1 -lua C  setup-
3709339-Beginner Lua Tutorials Lesson 3 - If Statements, Loops, and Functions
3709374-Garry's Mod Lua Tutorial #24 - Target Players via Chat [HD]
3709618-Lua Tutorial #5 If and Else
3709655-Lua Tutorial 12 Running External Code
3709686-Garry's Mod 13 Gamemode scripting Part 1 - Introduction
3709732-Intermediate Lua Tutorials - 1 Introduction to metatables_2
3709783-Lua tutorial (gmod) -episode 6- Make hovering names for players
3710178-Garry's Mod Lua Tutorial #20 - VIP System [HD]
3710198-Lua Tutorial - 4 - Tables
3710230-ROBLOX Lua Tutorial #1 - Functions_2
3710271-ROBLOX LUA Tutorial 4 - Comments and Whitespace
3710290-Lua Tutorial 15 The Math Library_2
3710318-Lua Self Tutorial
3710347-Lua Tutorial 1 Getting started
3710365-Lua Tutorial 16 The Table Library
3710408-Lua Tutorial #4 [German][HD] - Funktionen
3710436-Lua Tutorial 4 If, ElseIf, and Else
3710494-Lua tutorial -episode 2- Make a gamemode for Garry's Mod
3710526-Lua Tutorial 8 Coroutines
3710558-Lua Tutorial 2 User Input(io.read)_2
3710583-ROBLOX Lua Tutorial #3 - Timers and Variables
3710625-Lua Tutorial 10 The Generic For Loop
3710924-Lua Tutorial 3 Basic Math
3711054-Lua Tutorial 14 Weak Tables and Finalizers
3711066-Lua Beginner Tutorials Lesson 5 - print() VS io.write() and File Access
3711097-lua tutorial
3711125-Lua Tutorial - 5 - User Input and Reading and Writing Files
3711181-LUA TUTORIAL - Episode 10 - Tables_2
3711211-ROBLOX LUA Tutorial 5 - Editing properties
3711247-Lua Tutorial 6 Making a Text Game
3711287-GMOD Lua Tutorial #001 Setup
3711301-GMOD Lua Tutorial #005 Intro to Tables and the 'For' Loop
3711379-Garry's Mod Lua Tutorial #15 - Friendly Fire [HD]
3711407-Lua tutorial -EXTRA- Functions (Randomized)
3711439-Roblox Lua Tutorials - 16 Making your own admin commands_2
3711456-Lua Tutorial 18 The String Library Part 1
3711474-Lua Tutorial - 1 - Variables, maths and comments
3711506-ROBLOX Lua Tutorial #2 - If statements, transparency and collision
3711534-GMOD Lua Tutorial #004 Intro to ConVars and ConCommands
3711883-Computercraft Lua Turtle Übersicht Tutorial deutsch Tekkit Lite FTB für Einsteiger Fortgeschrittene
3711913-Lua tutorial (gmod) -episode 7- Make a BASIC menu. (Derma)
3711931-Lua Programming Tutorial The 8 Basic Variable Types
3711953-Lua tutorial (wow) part 12
3711965-Roblox Lua tutorial Basics part 1
3712829-Lua Tutorial 2 Variables
3713006-World of Warcraft Tutorial Lua Gossip Part 1
3713114-Roblox Lua tutorial Functions and concating
3713173-Lua tutorial -episode 1- Make a gamemode for Garry's Mod
3713203-Learning Lua - Tables (Part 1 of 2)
3713250-Roblox Lua Tutorials - 11 Return
3713299-Introduction to Functions and Variables [LUA Tutorial] [HD 1080p]
3713343-Lua tutorial -episode 5- Make NPCs drop stuff
3713354-Roblox Lua Tutorials - 12 Events
3713499-VideoTutorial Corona SDK, parte 1 - Introduccion a Lua
3713625-Lua Tutorial part 1 Print and Variables
3713648-Roblox Lua Tutorial - 3 Properties are also fun. (MICROPHONE)
3713720-World of Warcraft Tutorial How to Lua Script AI
3713779-Leadwerks tutorial #6 Playing sound with Lua. P2
3714508-Roblox Lua tutorial Events, FindFirstChild and parents
3714550-Roblox Lua Scripting Tutorial #1(Getting set up)
3714578-Roblox Lua tutorial Moving blocks with CFrame
3714598-Roblox Lua Scripting Tutorial #10
3714625-Lua Tutorial #3 [German][HD] - Rechenoperatoren
3714751-Lua Tutorial Episode #1
3714793-Lua tutorial (wow) part 22
3714856-ROBLOX Lua Tutorial Series PART1
3714887-Lua Glider Tutorial 1 part 2 - Advanced Debugging
3715372-001 - Lua Tutorial Series
3715409-Lua Coding Tutorial 03 - Loops
3715451-ROBLOX Lua Tutorial Series PART1
3715465-Roblox Lua Tutorial Ep 2 - Changing colors advanced positioning and CFrame
3715545-Introduction to Lua (for Corona SDK) (Part 1 of 5)
3715909-Lua Tutorial #1 [German][HD] - Einführung und Installation
3716062-Garry's Mod Lua Tutorial #13 - Updating To GMod13 [HD]

حجم فایل: 5.5GB