مطالب پیشنهادی از سراسر وب

الگوریتم ها و ساختار داده ها - قسمت دوم

دسته بندی ها: الگوریتم و فلوچارت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

الگوریتم-ها-و-ساختار-داده-ها-قسمت-دوم

این مجموعه آموزشی (Algorithms and Data Structures - Part 2) نگاهی به هسته ساختمان داده و الگوریتم های مورد استفاده در برنامه های کاربردی روزانه دارد.

این مجموعه توسط شرکت  PluralSight  ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • مرتب سازی حبابی
 • مرتب سازی الحاقی
 • مرتب سازی انتخابی
 • مرتب سازی ادغامی
 • مرتب سازی سریع
 • تفاوت متقارن
 • برنامه نمونه
 • درخت دودویی و AVL
 • درختان نامتعادل
 • درخت متوازن
 • درج متوازن
 • حذف متوازن
 • الگوریتم چرخشی
 • بازنگری API
 • نمونه پروژه : جستجو و جایگزینی
 • مجموعه های همزمان دات نت فریم ورک
 • و...

عنوان دوره آموزشي: Algorithms and Data Structures - Part 2 سطح: متوسط مدت زمان: 2ساعت و 30 دقيقه نويسنده:Robert Horvick

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Sorting Algorithms			
Introduction	 		
Sorting Overview	 		
Bubble Sort	 		
Insertion Sort	 		
Selection Sort	 		
Merge Sort	 		
Quick Sort	 		
Sorting Demo Overview	 		
Sorting Demo	 		
Summary	 		
	Set Collection and Algorithms			
Introduction	 		
Set Overview	 		
The Set Class	 		
Union	 		
Intersection	 		
Set Difference	 		
Symmetric Difference	 		
Sample Application	 		
Other Implementations	 		
Summary	 		
	AVL Tree			
Introduction 		
Binary and AVL Trees	 		
Unbalanced Trees	 		
Balanced Trees	 		
Balanced Insertion	 		
Balanced Deletion	 		
AVL Tree Class Overview	 		
AVL Tree Properties	 		
Node Rotation Introduction	 		
Which Rotation Algorithm?	 		
Rotation Algorithms	 		
Demo: Visualizing AVL Trees	 		
Summary	 		
	String Searching Algorithms			
Introduction	 		
API Overview	 		
Naive Search	 		
Naive Search Performance	 		
Boyer-Moore-Horspool Search	 		
Boyer-Moore-Horspool Example	 		
Boyer-Moore-Horspool Code	 		
Boyer-Moore-Horspool Performance	 		
Demo: Search and Replace	 		
Summary	 		
	Collection Concurrency			
Introduction	 		
Multi-Threaded Overview	 		
Caller Synchronization	 		
Monitor Synchronization	 		
Reader Writer Lock Synchronization	 		
.NET Framework Concurrent Collections	 		
Summary

حجم فایل: 222MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Algorithms and Data Structures Part 2

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس