دات نت | DotNet

 • Lynda Visual Studio 2017: First Look

Lynda Visual Studio 2017: First Look

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۴۵
 • Lynda Visual Studio Code for Web Developers

Lynda Visual Studio Code for Web Developers

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۴۵
 • Lynda Visual Studio Developer Tips

Lynda Visual Studio Developer Tips

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۴۵
 • Pluralsight Developing with .NET on Microsoft Azure – Getting Started

Pluralsight Developing with .NET on Microsoft Azure – Getting Started

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۶
 • Tutsplus Start Coding With ASP.NET Core

Tutsplus Start Coding With ASP.NET Core

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۴
 • Pluralsight Using ASP.NET Core to Build Single-page Applications

Pluralsight Using ASP.NET Core to Build Single-page Applications

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۳
 • Pluralsight Migrating Legacy HTTP Modules to ASP.NET Core

Pluralsight Migrating Legacy HTTP Modules to ASP.NET Core

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۳
 • Pluralsight Building a RESTful API with ASP.NET Core

Pluralsight Building a RESTful API with ASP.NET Core

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۳
 • Pluralsight ASP.NET Core Tutorial: The MVC Request Life Cycle

Pluralsight ASP.NET Core Tutorial: The MVC Request Life Cycle

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۳
 • Pluralsight ASP.NET Core Tutorial- New MSBuild Based Tooling

Pluralsight ASP.NET Core Tutorial- New MSBuild Based Tooling

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۳
 • Pluralsight ASP.NET Identity 2 Fundamentals

Pluralsight ASP.NET Identity 2 Fundamentals

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۲
 • Lynda Building a Full-Stack Application with Angular 2, ASP.NET Core, and Authentication

Lynda Building a Full-Stack Application with Angular 2, ASP.NET Core, and Authentication

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۲
 • Lynda F# and Xamarin Development Basics

Lynda F# and Xamarin Development Basics

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۰
 • Pluralsight Moving Beyond the Basics with Xamarin.Forms

Pluralsight Moving Beyond the Basics with Xamarin.Forms

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۰
 • Pluralsight Building an MVVM-based Architecture for Xamarin Mobile Apps

Pluralsight Building an MVVM-based Architecture for Xamarin Mobile Apps

چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • Lynda Learning C# for Unity Game Development

Lynda Learning C# for Unity Game Development

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • Pluralsight Write Less Code with Xamarin Designer

Pluralsight Write Less Code with Xamarin Designer

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • Pluralsight Compiled Data Binding Fundamentals in UWP Using XAML

Pluralsight Compiled Data Binding Fundamentals in UWP Using XAML

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
 • توسعه نرم افزار های مالی در زبان F#

توسعه نرم افزار های مالی در زبان F#

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آشنایی با برنامه نویسی C# و کارایی های آن

آشنایی با برنامه نویسی C# و کارایی های آن

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • ساخت Web API با ASP.NET Core

ساخت Web API با ASP.NET Core

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰