آموزش پیشنهادی فرادرس

برنامه نویسی کلاسهای سفارشی در VBA

دسته بندی ها: آموزش VBA ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

برنامه-نویسی-کلاسهای-سفارشی-در-vba

برنامه نویسی VBA کاربرد گسترده ای در نرم افزارهایی نظیر Microsoft Office دارد.

در این دوره آموزشی از شرکت Pluralsight با نحوه برنامه نویسی کلاس های سفارشی در VBA آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • کار با Word.Application
  • ایجاد یک کلاس
  • ایجاد Method ها
  • کار با Initialize  و  Terminate Events
  • استفاده از Collection Class
  • معرفی Dynamic Data Structure
  • کار با Linear Data Structures
  • معرفی Stack Code
  • معرفی Queue ها

عنوان دوره آموزشی: Custom VBA Class Development سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 32 دقیقه نویسنده: Ken Getz

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 01:02	
Assumptions
	 01:49	
Motivating Classes
	 07:03	
Working With Word.Application
	 10:22	
Creating a Class
	 04:49	
Creating a Class Demo
	 02:35	
Simple Property
	 01:56	
Simple Property Demo
	 01:10	
Creating Methods
	 02:09	
Creating Methods Demo
	 03:19	
Property Procedures
	 05:15	
Property Procedures Demo
	 08:16	
Property Set
	 02:29	
Property Set Demo
	 02:29	
Property Issues
	 05:06	
Creating Enumerated Values
	 01:55	
Creating Enumerated Values Demo
	 05:22	
Initialize and Terminate Events
	 01:07	
Initialize and Terminate Events Demo
	 03:27	
Important Observations
	 02:33	
Summary
	 00:40	
Collection Classes		 00:31:46	
Introduction
	 00:35	
Built-in Collection Classes
	 01:52	
Built-in Collection Classes Demo
	 06:17	
Motivating Custom Collection Classes
	 01:37	
Motivating Custom Collection Classes Demo
	 01:25	
Finishing the Custom Collection Class
	 01:33	
Finishing the Custom Collection Class Demo
	 05:13	
Extending the Collection Class
	 01:00	
Extending the Collection Class Demo
	 02:31	
Missing Features
	 01:55	
Missing Features Demo
	 02:55	
Using a Collection Class
	 03:44	
Summary
	 01:04	
Reference Issues and Events		 00:41:41	
Introduction
	 00:25	
References as Pointers
	 04:53	
Successful Termination Demo
	 02:14	
Simple Termination
	 01:55	
Failed Termination Demo
	 01:22	
Failed Termination and Cleanup
	 02:22	
Cleanup Demo
	 01:34	
Cleanup Successful
	 00:59	
Cleanup Summary
	 00:59	
Handling Events
	 04:14	
Handling Events Demo
	 03:11	
Reviewing Event Handling
	 03:11	
Event Blocking Demo
	 02:06	
Raising Custom Events
	 03:38	
Custom Events Demo
	 03:20	
Sinking Events
	 01:09	
Sinking Events Demo
	 02:35	
Summary
	 01:24	
Dynamic Data Structures		 00:59:21	
Introduction
	 04:58	
Linear Data Structures
	 09:52	
Introducing Stacks
	 01:52	
Stack Code Introduction
	 01:48	
Stack Operations
	 03:26	
Stack Code Demo
	 04:09	
Introducing Queues
	 01:55	
Queue Code Introduction
	 01:09	
Queue Operations
	 05:46	
Queue Code Demo
	 01:21	
Linked List Introduction
	 02:17	
Linked List Code Introduction
	 01:29	
Linked List Operations
	 16:10	
Linked List Code Demo
	 01:14	
Summary
	 01:47	
Custom VBA Class Development Summary		 00:04:32	
Summary
	 04:32

حجم فایل: 447MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Custom VBA Class Development

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس