آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Gathering Good Requirements for Developers

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

دوره-gathering-good-requirements-for-developers

در این آموزش تصویری شما با اصول، مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز جهت برنامه نویس شدن آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • چرخه حیات پروژه
 • توسعه نرم افزار
 • مهارت ها و تکنیک های مورد نیاز
 • مدل سازی ذهنی
 • گروه بندی ها
 • نیاز به قابلیت ردیابی
 • کار با اجزاء برنامه
 • کار با انواع تصاویر
 • اعتبار سنجی برنامه
 • اولویت بندی های مورد نیاز
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Gathering Good Requirements for Developers سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 11 دقیقه نویسنده: Robert Bogueتوضیحات:

Getting good requirements from the business users is a difficult task, and one for which most developers have never been adequately trained. In this course, you'll learn the key skills, techniques, and tools used to capture requirements. You'll learn to validate that the requirements are correct, how to trace them through design and testing, and how to ensure that the users understand what they're asking for. Along the way you'll see some role playing situations where requirements are gathered out of difficult business users and how to handle any objections.

Introduction 00:29 Goals 00:57 Audience 01:32 Methodology 03:04 One vs. Many 00:40 Course Outline 05:34 Summary 00:36 The Big Picture 00:30:04 Introduction 00:53 Project Lifecycles 04:20 Software Development Roles 10:43 Requirement Tools 06:56 Stakeholders 00:42 Operating Environment 03:52 Time Cost Quality Triangle 02:10 Summary 00:24 A Few Good Requirements 00:19:24 Introduction 00:34 Why We Do Requirements 01:58 Defining Requirements 01:12 Requirement Types 06:24 Exercise: Making an Omelet 03:04 A Good Requirement 02:20 A SMART Requirement 03:10 Summary 00:40 Requirement Skills and Techniques 00:25:24 Introduction 00:38 Elicitation 06:54 Facilitation 02:44 Evangelism 03:44 Engagement 02:05 People Integration 07:28 Mental Modeling 01:00 Summary 00:47 Requirement Activities 00:24:13 Introduction 01:03 Meetings 10:28 Questionnaires 02:33 Writing 09:28 Summary 00:39 When Requirements Get Together 00:15:08 Introduction 00:58 Goals 01:49 Grouping 02:38 Requirements Forms 01:18 MECE 00:49 Inclusion by Reference 01:02 Assumptions and Risks 02:49 Requirements Traceability 02:54 Summary 00:47 Getting Exhaustive 00:13:51 Introduction 00:41 Components 05:25 Visuals 06:05 Filling Gaps 00:55 Summary 00:42 Scope and Requirements Validation 00:19:39 Introduction 00:56 Scope 10:26 Validation 07:40 Summary 00:35 Requirements Prioritization 00:07:37 Introduction 00:23 Techniques 02:40 Key Questions 02:12 Workarounds 00:46 Sanity Checks 01:09 Summary 00:24 Issues and Resolutions 00:22:46 Introduction 00:38 Requirements Issues 03:24 Emotional Intelligence 03:45 Difficult People 01:26 Conflict Management 02:21 Whining 04:53 Pitfalls 05:36 Summary 00:40

حجم فایل: 530MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Gathering Good Requirements for Developers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس