آموزش پیشنهادی فرادرس

معرفی پنج ابزار برای ساخت REST APIs

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

معرفی-پنج-ابزار-برای-ساخت-rest-apis

در این آموزش تصویری با پنج ابزار جهت ساخت API های مبتنی بر پروتکل REST آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • انتخاب ابزارهای مورد نیاز
 • کار با API
 • طرح Apiary
 • ویژگی های Apiary
 • ابزارهای جایگزین - RAML
 • رابط های برنامه کاربردی REST
 • کار با حلقه ها
 • کار با HTTP
 • کار با Wireshark
 • طراحی REST با استفاده از HTTP
 • ذخیره سازی HTTP
 • HTTP اعتبار سنجی
 • کار با DNS پیشرفته
 • کار با DNS با Route53
 • نسخه ی نمایشی SSL
 • کار با SSL و DNS
 • نسخه ی نمایشی API
 • معرفی مانیتورینگ
 • امکانات عیب شناسی
 • طراحی و ساخت
 • مدیریت API
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Five Essential Tools for Building REST APIs سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت و 56 دقیقه نویسنده: Elton Stoneman

توضیحات:

REST APIs are a great way to connect systems together. They are platform-independent and work on simple, well-established standards that are designed to support high performance, massive scale, and secure communication. This course presents a toolset for delivering better REST APIs that give clients what they need, run fast, scale well, and are easy to look after.
REST provides the foundations for how your API will run, but it gives you a lot of freedom in how you design and build it. This course covers tools which make it easy to ensure your API implementation is high quality and does what the clients need it to do. We cover the full delivery lifecycle, from tools which support collaborative design, through testing, performance testing, and monitoring the health of your API when it's live.

Collaborative Design 33:35 Introducing the Course 1:59 Choosing Your Tools 1:29 Collaborative Design 1:36 Demo 1: API Blueprints in Apiary 1:28 The Spider Log API 0:54 Demo 2: First Draft in Apiary 4:14 Payload Design 1:29 Demo 3: Second Draft in Apiary 3:27 The Apiary Blueprint 1:36 Demo 4: Apiary Stub and Traffic Inspector 1:33 Apiary Features 1:26 Demo 5: Spider Log API - V1 1:26 Alternative Tools - Swagger 1:09 Demo 6: Swagger 2:36 Alternative Tools - RAML 0:41 Demo 7: RAML 3:11 Module Summary 3:13 Testing 30:11 Testing REST APIs 1:55 Demo 1: Postman 3:13 Demo 2: Postman Collections 3:20 REST Client Alternatives 2:55 Demo 3: cURL 2:30 HTTP Debuggers 1:25 Demo 4: Burp 2:59 Demo 5: Burp Security Features 2:11 HTTP Debugger Alternatives 1:59 Packet Sniffers 1:02 Demo 6: Wireshark 4:47 Module Summary 1:50 HTTP 43:31 HTTP 2:18 REST Design Using HTTP 2:25 HTTP 1.0 Expiration Caching 3:07 Demo 1: Expires Header 1:46 HTTP 1.1 Expiration Caching 1:29 Demo 1: cache-control Header 1:23 HTTP Validation Caching 2:30 Demo 3: Etag and last-modified Headers 2:08 HTTP Caching 2:09 DNS 3:52 Demo 4: DNS CNAMEs 2:35 Advanced DNS 1:10 Demo 5: DNS With Route53 4:12 SSL 2:10 Demo 6: SSL 2:49 SSL & DNS 1:39 SSL & DNS & Caching 2:19 Module Summary 3:21 Performance Testing 27:52 Performance Testing 1:24 Demo 1: loader.io 3:49 Demo 2: Variables With loader.io 3:52 Baseline Performance Tests 1:43 Stress and Soak Tests 2:32 Demo 3: loader.io API 3:07 Load Test Alternatives 3:16 Demo 4: blitz.io 3:15 Quantifying Performance Tests 2:53 Module Summary 1:56 Monitoring 29:49 Monitoring 1:51 Logging Levels 4:27 API Logging 1:30 Demo 1: loggly 2:20 Demo 2: loggly Analytics 2:57 Logging Alternatives 2:59 Instrumentation 2:52 Demo 3: NewRelic 2:36 Diagnostics 2:50 Demo 4: Diagnostics Endpoint 2:32 Module Summary 2:50 Summary 11:27 Course Summary 1:04 Design & Build 2:34 Test & Run 2:33 API Management 3:34 Five Essential Tools

حجم فایل: 383MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Five Essential Tools for Building REST APIs

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


alex 3 سال و 2 ماه قبل

لینکی وجود نداره

مدیر 3 سال و 1 ماه قبل

لینک دانلود قرار داده شد.