نحوه استفاده از Google Sheets

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این راهنما نحوه استفاده از Google Sheets را به شما نشان می دهد. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ویژگی های مختلف مانند ایجاد spreadsheets، استفاده از فرمول ها و درج نمودار استفاده کنید.

How To Use Google Sheets Tech Insider 7:34

0:00 Intro
0:10 Launching Google Sheets
0:43 Creating a spreadsheet
2:06 Importing files
3:13 Columns, rows, and cells
4:43 Using formulas
6:09 Creating a header
6:41 Inserting a chart

This guide will show you how to use Google sheets. We will show you how to use various features such as creating spreadsheets, using formulas, and inserting charts.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط