مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ساختارهای داده پایتون: لیست های پیوندی

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

در مصاحبه تخصصی بعدی تان با استفاده از پایتون برای کدنویسی برخی از متداول ترین ساختارهای داده ی خطی یعنی «لیست های پیوندی مجزا و دوطرفه» به خوبی عمل کنید. در این دوره، مربی Erin Allard به موضوع لیست های پیوندی می پردازد و آنچه را که باید برای نشان دادن درک شما از این ساختار داده با یک مصاحبه کننده نشان دهید، با شما به اشتراک می گذارد. Erin به انواع داده انتزاعی می پردازد و به شما کمک می کند تا مفهوم گره ها در لیست های پیوندی را درک کنید. او همچنین در مورد چگونگی ایجاد کلاس های لیست پیوندی مجزا و دو طرفه و نحوه پیاده سازی روش های کلیدی صحبت می کند. در طول دوره، او نه تنها نحوه کدنویسی كلاس و متدهای مربوط به هر ساختار داده را نشان می دهد، بلكه توضیح می دهد كه چرا هر کدام از این متدها مورد نیاز هستند.

 

 

2. کلاس گره برای لیست های پیوندی مجزا

3.کلاس گره برای لیست های پیوندی دوطرفه

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Python Data Structures: Linked Lists Author:Erin Allard Duration:1:30:13 Level:ADVANCED

Rock your next technical interview by using Python to code some of the most common linear data structures: singly and doubly linked lists. In this course, instructor Erin Allard digs into the subject of linked lists, sharing what you need to know to communicate your understanding of this data structure to an interviewer. Erin goes over abstract data types and helps you conceptualize nodes in linked lists. She also discusses how to create both the singly linked list and doubly linked list classes and goes over how to implement key methods. Throughout the course, she not only shows how to code the class and methods for each data structure, but also explains why each method is needed.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس