در این آموزش تصویری نرم افزار DaVinci Resolve 12 آموزش داده می شود . این نرم افزار ابزاری برای کار کردن بر روی فیلم های هالیوود، آگهی های بازرگانی و تصاویر حرفه ای می باشد.در این دوره نقاش حرفه ای و معروف  Patrick Inhofer در قالب یک پروژه طرز کار این نرم افزار را به خوبی ارائه داده است.

این دوره آموزشی محصول موسسهLynda است.

سرفصل های این دوره:

 • چه کسی باید این فصل را تماشا کنید؟
 • حالت تک کاربر
 • رابط کاربری
 • میانبرهای صفحه کلید
 • پنج ویژگی مهم
 • پیوند مجدد کلیپ ساده
 • رسانه های ذخیره سازی
 • برش صاف برای ویرایشهای برش پرشی
 • گاه شمار فیلتر هوشمند
 • گره مرکب
 • ردیاب: ردیاب چشم انداز 3D
 • پنل مدیریت رسانه
 • بررسی اجمالی: مجموعه ابزار DaVinci
 • ساخت یک سیستم حل و فصل: بررسی اجمالی
 • ساخت یک سیستم حل و فصل: سخت افزار
 • ساخت یک سیستم حل و فصل: مانیتور و کالیبراسیون
 • نصب و راه اندازی DaVinci Resolve برای اولین بار
 • به روز رسانی از نسخه های قبلی
 • حالت تک کاربر و چند کاربر
 • ایجاد، مدیریت و سازماندهی پروژه
 • آغاز به کار با DaVinci Resolve
 • سفارشی کردن فضای کاری
 • تنظیمات پروژه ضروری
 • تنظیمات افزایش سرعت برای عملکرد بهتر
 • بررسی اجمالی: صفحه رسانه
 • بررسی اجمالی: صفحه ویرایش
 • و …

عنوان دوره: Lynda DaVinci Resolve 12 Essential Training

مدت دوره:14 ساعت و 45دقیقه

نویسنده: Patrick Inhofer


توضیحات:

Lynda DaVinci Resolve 12 Essential Training

Patrick Inhofer
14h 45m


For over a decade, DaVinci Resolve has been the go-to tool for colorists working on Hollywood films, commercials, and professional corporate video. Now it's available to anyone on a Mac or PC. The latest version, DaVinci Resolve 12, combines its high-end color grading tools with a full-featured nonlinear video-editing environment. You can edit, color correct, color grade, and render a video project without ever leaving the program.
In these tutorials, professional colorist Patrick Inhofer guides viewers through the basics of using DaVinci Resolve 12. Get a look over Patrick's shoulder as he touches on key features in Resolve, while introducing the lingo every colorist needs to understand the program and the workflow. He shows how to import footage, keep it all organized, edit clips in the timeline, and start color grading your project: applying primary and secondary corrections, vignettes, looks, and Power Windows. He also shows how to target corrections with shapes and keys, match shots, and create "hero shots" to jump-start discussions with directors, clients, and colleagues.
Most of the tutorials are compatible with both DaVinci Resolve and DaVinci Resolve Studio, the paid version of the software. If you have already watched DaVinci Resolve 11 Essential Training, check out "What's New in DaVinci Resolve 12" to brush up on the updates.

Introduction
23m 25s
Welcome
5m 18s
Using the exercise files
9m 59s
Using this footage
4m 3s
About this rig
4m 5s
1. What's New in Resolve 12?
56m 48s
Who should watch this chapter?
1m 12s
The new single-user mode
1m 15s
The new user interface in 4 minutes
4m 31s
Useful new keyboard shortcuts
4m 31s
Five don't-miss features in 4 minutes
5m 17s
Simple clip relinking
2m 30s
Media Storage favorite shortcuts
1m 39s
Smart Bins
2m 15s
Smooth Cut for jump cut edits
2m 16s
Timeline Smart Filters
3m 28s
Revealing Resolve's order of operations pipeline
1m 49s
Bezier handles in Resolve 12
3m 49s
Compound nodes
3m 5s
Tracker: The new 3D perspective tracker
2m 20s
Tracker: The new "frame" behavior
4m 5s
Group grading: Collapsing grades to the clip level
2m 13s
Keying: The new 3D keyer
3m 3s
Keying: New Clean Black and Clean White tools
2m 17s
Media Management panel
3m 11s
Avid Pro Tools export
2m 2s
2. Building a Resolve System
54m 31s
Who uses DaVinci Resolve?
3m 35s
Overview: The DaVinci Resolve toolset
6m 0s
DaVinci Resolve vs. DaVinci Resolve Studio
8m 21s
Building a Resolve system: Overview
7m 21s
Building a Resolve system: Computer hardware
7m 50s
Building a Resolve system: Monitors and calibration
8m 19s
Installing and launching DaVinci Resolve for the first time
4m 42s
Updating from earlier versions of DaVinci Resolve
8m 23s
3. Understanding Disk Databases, User Modes, and Projects
22m 2s
The default database: Disk based
7m 7s
Single-user and multi-user modes
3m 9s
Creating, managing, and organizing projects
11m 46s
4. Getting Started with DaVinci Resolve 12
1h 40m
Overview of the Resolve interface
7m 34s
Customizing your workspace (NEW)
8m 38s
Resolve System Preferences
5m 23s
Essential Project Settings
7m 20s
Tweaking preferences for better performance (NEW)
6m 31s
Overview: The Media page
11m 4s
Overview: The Edit page
13m 44s
Overview: The Color page
5m 57s
Overview: The Deliver page
4m 22s
Overview: Dual monitor setup
6m 27s
The Documentary: Analyzing and importing footage
6m 19s
The Documentary: Creating the timeline
7m 29s
The Documentary: Importing an XML file, method 1
6m 29s
The Documentary: Importing an XML file, method 2
3m 5s
5. Editing a Project in DaVinci Resolve 12
1h 26m
Navigating the Edit page
11m 23s
Organizing your media with Smart Bins
3m 31s
Keyboard shortcuts for editing
5m 6s
Keyboard mapping
3m 49s
Additional timeline commands
6m 23s
Working in the Edit mode
7m 38s
Working in the Trim mode
11m 0s
Trimming in the Source Viewer
3m 1s
Track targeting 101
5m 36s
Working with audio
9m 14s
The Clip Inspector
6m 52s
Working with titles
6m 6s
Transitions, effects, and clip properties
7m 19s
6. Moving and Preparing a Timeline for Color Correction
59m 39s
How to prepare a timeline for color correction
9m 30s
Exporting XMLs and self-contained reference movies from your NLE
7m 49s
Conforming a timeline with an XML file
7m 43s
Checking the conform with a reference movie
11m 40s
Automatic scene cut detection: Getting started
4m 29s
Automatic scene cut detection: Pruning your edits
7m 1s
Automatic scene cut detection: Reconstructing the timeline
5m 35s
Automatic scene cut detection: Dealing with dissolves
5m 52s
7. Image Evaluation: Seeing Like a Colorist
49m 22s
Creative spotting session: Selecting hero shots and timeline filtering
8m 14s
Using scopes: Analyzing contrast and exposure
12m 45s
Using scopes: Analyzing color and saturation
7m 9s
Using the vectorscope: Analyzing color and saturation
6m 44s
Working with the Broadcast Safe filter
6m 23s
Using video scopes to analyze the hero shots
8m 7s
8. In Action: Building a Look
1h 46m
Colorist lingo: What is a primary correction?
5m 9s
Primary color wheels: The Offset control
9m 20s
Primary color wheels: Lift Gamma Gain brightness
9m 37s
Primary color wheels: Lift Gamma Gain color changes
6m 48s
The primary sliders and YRGB processing
9m 55s
Color wheels: Getting faster with keyboard modifiers
3m 56s
Understanding the Contrast and Pivot controls
7m 21s
Adjusting hue and saturation
4m 57s
The RGB mixer
8m 48s
Using curves as primary corrections
6m 25s
Colorist lingo: What are raw and log formats and lookup tables (LUTs)?
8m 25s
Intro to color correcting: Raw
5m 4s
Intro to color correcting: Log with LUTs
6m 19s
In action: Hero shot and primary grades
14m 8s
9. Understanding Nodes
33m 10s
Lingo: What is a serial node?
5m 48s
Adding, connecting, deleting, and resetting serial nodes
11m 31s
Node macros: Splitter/Combiner nodes
4m 56s
Specialty nodes: The Layer Mixer node and Parallel node
5m 42s
Using composite modes in the Layer Mixer node
5m 13s
10. Secondary Color Correction Tools
2h 3m
Colorist lingo: What is a secondary correction?
3m 33s
Custom curves as secondary corrections
7m 47s
Log wheels as secondary corrections
6m 46s
Color wheels: Highlight and shadow controls
3m 40s
Color wheels: Color boost and midtone detail controls
3m 40s
Using the Hue vs. curves
6m 40s
Using the Lum vs. and the Sat vs. curves
4m 23s
Targeting corrections with the Hue/Saturation/Luminance (HSL) keyer
8m 5s
Understanding the HSL Matte Finesse controls
5m 48s
Targeting corrections with the new 3D keyer
7m 15s
Limiting HSL and 3D keys with Power Windows
4m 29s
Colorist lingo: What is a vignette?
2m 27s
Power window fundamentals: Basic controls
3m 47s
Power window fundamentals: Manipulating shapes
6m 23s
Power window fundamentals: Adding and copying and pasting shapes
4m 23s
Color correcting with power windows
2m 44s
Node macros: The Add Outside node
9m 19s
Power windows with the Tracker
8m 41s
Fine-tuning your tracking
8m 29s
In action: Hero shots and secondary corrections
15m 4s
11. Matching Shots
1h 19m
Colorist lingo: What is shot matching? (Keynote)
4m 58s
Shot match workflow: Matching exposure
9m 16s
Shot match workflow: Matching color
9m 45s
The automatic Shot Match tool
6m 41s
Overview: The Gallery
3m 53s
Gallery: The Reference Wipe
3m 15s
Gallery: Copying grades and nodes
5m 29s
Versions: Flipping between multiple color corrections
4m 40s
Matching skin tone: The fundamentals
6m 29s
Matching skin tone: Examples
9m 21s
Power grades: Understanding "stills on the go"
6m 32s
In action: Hero shots and shot matching
9m 2s
12. Building Looks: Essential Tools
51m 28s
PowerGrades presets: How to find and use them
6m 33s
Groups: Powerfully grading entire scenes at once
7m 3s
Blur and sharpen: Fundamentals
3m 57s
OpenFX: Using third-party plugins
4m 18s
Render cache: Smart mode
6m 8s
Keyframing fundamentals
9m 2s
In action: Hero shots and looks, part 1
6m 45s
In action: Hero shots and looks, part 2
7m 42s
13. Rendering, Delivering, and Archiving
30m 14s
Rendering: Individual shots
8m 17s
Deliver page: XMLs and delivering individual shots to editorial
4m 57s
Rendering: A self-contained movie
7m 24s
Organizational tips: Archiving your project
9m 36s
Conclusion
8m 44s
Additional color correction resources (Keynote)
5m 1s
Goodbye (Keynote)
3m 43s