در این دوره با تکنیک ها و مهارت های گیت، تکنیک های مدیریت شاخه، مانند حذف و برش، و نحوه استفاده از برچسب ها را برای علامت گذاری نقاط مهم در تاریخچه شاخه، تکنیک های ردیابی مشکالت در پروژه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • نحوه استفاده از فایل تمرین
 • مدیریت شاخه
 • حذف و قطع شاخه ها
 • کار با برچسب ها
 • اشتراک گذاری تغییرات منتخب
 • استقرار تعاملی
 • Cherry-picking commits
 • ایجاد و استفاده از patches
 • Rebasing commits
 • Squashing commits
 • ردیابی و رفع مشکل
 • نتیجه