پیشنهاد فرادرس

آموزش تکنیک های گیت (سطح متوسط)

دسته بندی ها: آموزش گیت ، آموزش های لیندا (Lynda)

در این دوره با تکنیک ها و مهارت های گیت، تکنیک های مدیریت شاخه، مانند حذف و برش، و نحوه استفاده از برچسب ها را برای علامت گذاری نقاط مهم در تاریخچه شاخه، تکنیک های ردیابی مشکالت در پروژه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • نحوه استفاده از فایل تمرین
 • مدیریت شاخه
 • حذف و قطع شاخه ها
 • کار با برچسب ها
 • اشتراک گذاری تغییرات منتخب
 • استقرار تعاملی
 • Cherry-picking commits
 • ایجاد و استفاده از patches
 • Rebasing commits
 • Squashing commits
 • ردیابی و رفع مشکل
 • نتیجه
Git Intermediate Techniques Publisher:Lynda Author:Kevin Skoglund Duration:2h 53m Level:Intermediate

Enhance your Git skillset, and explore key techniques and concepts that can help you work more efficiently with the popular open-source version control software.
Released: 3/28/2018
Enhance your Git skillset, and explore intermediate techniques and concepts that can help you work more efficiently with the popular open-source version control software. Instructor Kevin Skoglund shares branch management techniques, like deleting and pruning, and how to use tags to mark important points in the branch history. Learn to use interactive staging to stage small portions of a file, cherry-picking to share commits between branches, patches to share commits with others, and techniques for tracking down problems in your project. Kevin demystifies the rebase command and explains when to choose rebasing over merging.
Topics include:
Deleting and pruning branches
Working with tags
Interactive staging
Cherry-picking commits
Creating and applying patches
Rebasing commits
Squashing commits
Tracking down problems with blame and bisect
Introduction
Welcome
1m 24s
How to use the exercise files
2m 20s
1. Branch Management
Force push to a remote
6m 58s
Identify merged branches
6m 15s
Delete local and remote branches
6m 13s
Prune stale branches
6m 26s
2. Tagging
Create tags
4m 10s
List tags
4m 30s
Delete tags
1m 3s
Push tags to a remote
3m 40s
Check out tags
5m 33s
3. Interactive Staging
Interactive mode
7m 11s
Patch mode
5m 38s
Split a hunk
3m 56s
Edit a hunk
5m 42s
4. Share Select Changes
Cherry-picking commits
5m 37s
Resolve cherry-picking conflicts
3m 45s
Create diff patches
3m 47s
Apply diff patches
6m 28s
Create formatted patches
5m 49s
Apply formatted patches
3m 45s
5. Rebasing
Rebase commits
4m 25s
Perform a rebase
5m 40s
Merging vs. rebasing
4m 26s
Resolve rebase conflicts
6m 48s
Rebase onto other branches
6m 49s
Undo a rebase
5m 24s
Interactive rebasing
9m 2s
Squash commits
6m 1s
Pull rebase
7m 7s
6. Track Down Problems
Log options
4m 43s
Blame
5m 37s
Bisect
6m 11s
Conclusion
Next steps
41s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 339.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Git Intermediate Techniques_git.ir.rar
captcha