تبلیغات

آموزش مبانی Illustrator CC 2018

دسته بندی ها: آموزش Adobe Illustrator ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آثار هنری شگفت انگیزی را می توان با استفاده از Adobe Illustrator CC 2018، برنامه طراحی مبتنی بر بردار قدرتمند، طراحی کرد و ساخت. در این دوره با کار با artboards، نحوه ترسیم هرچیزی که تصور می کنید با ابزارهای Pen، Pencil و Curvature، نحوه افزودن رنگ به آثار هنری با swatches، ترسیک اشکال، تنظیم strokes، فرمت متن، نقاشی دیجیتال با یا بدون تبلت و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چندین آیتم مهم قبل از شروع
 • کار با اسناد
 • نگاهی به Illustrator
 • باز کردن، ایجاد، ذخیره و بستن اسناد
 • کار با artboards
 • Zooming و panning
 • ترسیم خطوط، قوس ها، شبکه ها و مارپیچ ها
 • رسم شکل
 • ایجاد مسیرهای ترکیبی
 • کار در حالت رنگی RGB و CMYK
 • ایجاد و اعمال swatches
 • تنظیم ضخامت خط strokes
 • فرمت متن
 • ساختن مسیرهای سفارشی با Shape Builder و ابزارهای Join
 • ترسیم Freeform با Pencil
 • نقاشی و پاک کردن آثار هنری
 • طراحی با ابزارهای Curvature
 • تغییر شکل مسیرهای گرد
 • ساخت گرافیک صفحه نمایش
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Illustrator CC 2018 One-on-One Fundamentals Publisher:Lynda Author:Deke McClelland Duration:18h 15m Level:Beginner

Discover how to create amazing works of art and design with Illustrator CC 2018. This course—the first in a series of courses by industry pro Deke McClelland—teaches the fundamentals of Illustrator: working with artboards, drawing, and painting.
Released: 3/23/2018
Design and create amazing works of art using Adobe Illustrator CC 2018, the powerful vector-based drawing program. This comprehensive training is the first in a series of three courses by industry pro Deke McClelland. Learn how to work with artboards; how to draw anything you can imagine with the Pen, Pencil, and Curvature tools; and how to start adding color to your artwork with swatches. Deke also covers drawing shapes, adjusting strokes, formatting text, and painting digitally, with or without a tablet. Each chapter should leave you with a new set of skills—and a sense of accomplishment.
As Creative Cloud evolves, this course gets updated. Check back for new videos, new feature reviews, and new ways to work.
Topics include:
Opening, creating, saving, and closing documents
Working with artboards
Zooming and panning
Drawing lines, arcs, grids, and spirals
Drawing shapes
Creating compound paths
Working in RGB vs. CMYK color modes
Creating and applying swatches
Adjusting the line weight of strokes
Formatting text
Building custom paths with the Shape Builder and Join tools
Freeform drawing with the Pencil
Painting and erasing artwork
Drawing with the Curvature tool
Reshaping rounded paths
Making screen graphics
Introduction
Welcome to One-on-One
4m 21s
A few important items before we begin
5m 46s
1. Working with Documents
A first look at Illustrator
50s
Opening from the Windows desktop
7m 9s
Opening from the Macintosh Finder
8m 59s
Introducing the Start screen
5m 27s
Creating a new document
6m 16s
The units of design: Points and picas
7m 34s
The advanced document settings
6m 43s
Modifying your new document
7m 57s
Saving your changes
7m 52s
Closing open documents on the PC
4m 36s
Closing open documents on the Mac
6m 6s
2. Working with Artboards
Pages of any size, at any angle
1m 3s
Using the Artboard tool
10m 51s
Undo, Redo, and Revert
3m 21s
Selecting multiple artboards
8m 14s
Creating and duplicating artboards
8m 19s
Five ways to resize artboards
8m 11s
Introducing the Artboards panel
6m 6s
Navigating between artboards
5m 43s
Aligning and distributing artboards
7m 13s
Automatically tidying up your artboards
7m 29s
Artboards and rulers
7m 26s
3. Getting Around
Navigating your artwork
43s
Zooming in and out
5m 59s
Using the more precise Zoom tool
6m 22s
Zooming on a selection (or not)
2m 12s
Animated zooming and GPU Performance
7m 48s
Scrolling (or panning) a document
4m 6s
Specifying a custom zoom level
4m 18s
Working with multiple open documents
5m 49s
Customizing your panels (important!)
9m 36s
Saving your custom panels as a workspace
2m 26s
Cycling between screen modes
6m 38s
4. Drawing Lines
Now, we draw
44s
Creating center guides
8m 3s
Using the Line Segment tool
6m 55s
Drawing straight lines
5m 24s
Duplicating and extending
6m 21s
Using the Move command
5m 19s
Introducing the Scissors tool
4m 20s
Joining your line segments
5m 23s
Using the Arc tool
6m 45s
Using the Rectangular Grid tool
7m 52s
Using the Polar Grid tool
3m 29s
Using the Spiral tool
7m 31s
Adding a circular end to a spiral
4m 42s
Adjusting the curvature of an arc
6m 7s
Centering all artwork on an artboard
3m 46s
5. Drawing Shapes
And now, we draw better
43s
Creating a time-saving template
5m 18s
Using the Ellipse tool
7m 45s
Live ellipses and pies
4m 44s
Drawing two perfectly aligned circles
8m 22s
Creating compound paths
7m 1s
Using the Rectangle tool
5m 40s
The dynamic round corner controls
7m 39s
Adding some simple reflections
7m 49s
Rotating your artwork into position
6m 19s
Using the Polygon and Star tools
6m 8s
Working with live polygons
7m 3s
Creating the perfect five-pointed star
6m 10s
Repeating stars in alternating rows
6m 23s
Introducing the Group Isolation mode
7m 12s
Adding a drop shadow to a layer
2m 54s
Using the crazy Flare tool
6m 19s
The top-secret tilde key trick
3m 53s
6. Color and Swatches
How color works
1m 7s
The color modes: RGB vs. CMYK
8m 7s
Hue, saturation, and brightness
4m 56s
Selecting a color from the spectrum ramp
5m
Creating and applying swatches
7m 40s
Working with global swatches
7m 9s
Searching swatches by name
5m 1s
Auto-deleting and adding swatches
4m 43s
Using the Eyedropper tool
5m 8s
Loading swatches from another document
4m 18s
7. Strokes, Dashes, and Arrows
The rich world of strokes
43s
Adjusting the line weight
4m 42s
How strokes align to path outlines
6m 45s
Caps, joins, and miter limit
6m 25s
Making practical use of caps and joins
6m 7s
Dashes and arrowheads
7m 24s
Variable-width strokes
5m 58s
Numerically adjusting Width points
5m 25s
Custom aligning strokes to paths
3m 21s
Creating a custom Width Profile
7m
Creating a classic round-dotted outline
3m 25s
Drawing a quick-and-dirty gear
7m 6s
Combining multiple strokes
4m 18s
Offsetting strokes to simulate depth
6m 8s
8. Creating and Formatting Type
Text at its best
1m 2s
Setting up page margins
7m 54s
Placing and flowing text
6m 43s
Creating multicolumn text frames
5m 41s
The Smart Punctuation command
4m 8s
Working with point type
7m 2s
Formatting display text
8m 39s
Fitting headline and optical kerning
7m 55s
Formatting body copy
8m 14s
Creating a drop cap
3m 39s
Wrapping text around a graphic
7m 37s
Resolving widows and orphans
4m 49s
Working with the Glyphs panel
8m 12s
Hunting down elusive characters
5m 31s
Creating a paragraph style
7m 6s
Redefining a paragraph style
6m 48s
Creating type on a path
7m 47s
9. Building Custom Paths
Join and the Shape Builder
1m 12s
Using the Join command
6m 26s
Using the Join tool
4m 16s
Using the Shape Builder tool
5m 1s
More ways to use the Shape Builder
6m 20s
Creating a real-world project
6m 4s
Creating an inset reflection
6m 32s
Coloring a path with the Shape Builder
5m 31s
Sculpting with variable-width strokes
4m 42s
Converting text to path outlines
7m 29s
Gap detection and path splitting
6m 26s
Drawing with the Shaper tool
5m 31s
Combining paths with the Shaper tool
8m 20s
Editing paths inside a Shaper group
6m 50s
10. Using the Pencil Tool
The world's best freeform drawing tool
1m 4s
Drawing freeform path outlines
5m 12s
The Smooth tool and Path Eraser
3m 1s
Extending and connecting paths
3m 23s
Drawing straight and perpendicular lines
3m 26s
Creating a tracing template
3m 28s
Combining the Pencil with a drawing tablet
7m 21s
Coloring your Pencil tool art
6m 28s
11. Painting and Erasing
The best tools for painting
1m 27s
Painting with the Blob Brush
6m 9s
Fusing path outlines together
4m 33s
Introducing the Eraser tool
7m 7s
Reassigning keyboard shortcuts
3m 51s
Merging selected paths
4m 58s
Releasing compound paths
6m 6s
Erasing and smoothing lumps
6m 13s
Painting with a few simple clicks
3m 26s
Reducing the roundness value
7m 8s
Painting with a drawing tablet
6m 40s
12. Using the Curvature Tool
Drawing one point at a time
1m 46s
Drawing with the Curvature tool
4m 17s
Working with smooth and corner points
3m 23s
Curvature tool curiosities
4m 32s
Creating quick smooth shapes
6m 29s
Tracing a custom path outline
6m 19s
Drawing slender, organic forms
5m 22s
Adding line-art embellishments
5m 44s
Creating a paint-splattered background
3m 38s
13. Using the Pen Tool
The tool that can draw anything
2m 21s
Creating corner points
6m 55s
How smooth points work
6m 51s
Drawing smooth points
7m 55s
Creating cusp points
6m 34s
Using the Anchor Point tool
5m 32s
Real-world drawing with the Pen tool
8m 18s
Drawing perspective edges
5m 48s
Drawing a few distress marks
10m 1s
Drawing a long perspective shadow
6m 13s
Getting smooth results from smooth points
8m 4s
Giving a letter a 3D beveled edge
5m 33s
Combining curved and straight segments
8m 20s
A preview of round corners
9m 26s
14. Drawing with Round Corners
Making corners smooth
1m 7s
The round corner widget
3m 44s
Rounding off corner points
4m 54s
Changing the corner type
3m 37s
Rounding characters of type
6m 15s
Absolute vs. relative rounding
7m 27s
Drawing with rounded rectangles
6m 2s
Drawing an iPhone
9m
Decorating an iPhone screen
6m 37s
Drawing a leather smart phone case
7m 7s
Colorizing a line art template
3m 52s
Turning corners into organic curves
6m 50s
Reshaping rounded paths
9m 40s
15. Making Screen Graphics
Saving for devices and the web
1m 56s
Aligning objects to the pixel grid
4m 58s
Aligning objects as you draw or modify them
7m 51s
Aligning text to the pixel grid
5m 11s
Introducing the Save for Web command
6m 36s
Scaling your art to suit its destination
7m 26s
For devices and presentations, use PNG
5m 6s
Saving an 8-bit graphic
6m 32s
Saving a JPEG image
5m 10s
Saving vector-based SVG files
3m 48s
Assigning a copyright
3m 7s
Using the Export for Screens command
5m 58s
Using the Asset Export panel
4m 42s
Asset Export timesaving tricks
2m 39s
Conclusion
Until next time
1m 30s

پیشنهاد فرادرس