آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش InfraWorks 360

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش InfraWorks

lynda-infraworks-360-essential-training

در این دوره ی آموزشی استفاده از تمامی امکانات نرم افزار Infraworks را آموزش می بینید. به کمک این نرم افزار می توان ساختمان ها ، مجتمع های ساختمانی ، شهرها ، جاده ها و در کل پروژه های معماری و شهرسازی را به صورت سه بعدی اجرا کرد. همچنین این برنامه قابلیت های هوشمند آنالیز و ارائه گزارش به مهندسان را دارد.این نرم افزار به عنوان یک دستیار هوشمند در اختیار مهندسان قرار می گید تا اشتباهات آنها را گوشزد می کند.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • بررسی رابط InfraWorks 360
 • مرور یک مدل InfraWorks 360
 • استفاده از بوک مارک
 • ایجاد یک مدل جدید
 • بازیابی داده ها و اضافه کردن آن به مدل
 • کار با سیستم های مختصات
 • اضافه کردن زمین، بردار و نقطه داده ها
 • ایجاد و ویرایش جاده ها، مناطق زمین، ساختمان و خطوط لوله
 • اضافه کردن درختان، ویژگی های آب، موانع و مبلمان شهرستان
 • ایجاد و استفاده از سبک ها
 • ارائه طراحی خود با عکس های فوری و استوری بورد
 • تجزیه و تحلیل مدل
 • به اشتراک گذاری یک مدل
 • طراحی جاده ها، پل ها و سیستم های زهکشی
 • و ...

عنوان دوره: Lynda InfraWorks 360 Essential Training

مدت دوره: 9 ساعت و 16 دقیقه

نویسنده: Eric Chappell

توضیحات:

InfraWorks 360 Essential Training

Eric Chappell 9h 16m

Learn to create new worlds inside InfraWorks 360, the exciting new design and engineering program that gives your projects 3D real-world context. Eric Chappell gets you up to speed with all the essential features of InfraWorks 360 while you follow along creating a full-featured residential community in Southern California. He shows how to import model and terrain data from other programs and add style and details (such as trees, water, sky, roads, and buildings) to your world. He also helps you analyze, visualize, and share your design with colleagues and clients around the globe.

Plus, get an introduction to three advanced toolsets in InfraWorks 360: modeling road design, bridge design, and drainage design. Topics include: Exploring the InfraWorks 360 interface Navigating an InfraWorks 360 model Using bookmarks Creating a new model Retrieving data and adding it to your model Working with coordinate systems Adding terrain, vector, and point cloud data Creating and editing roads, land areas, buildings, and pipelines Adding trees, water features, barriers, and city furniture Creating and applying styles Presenting your design with snapshots and storyboards Analyzing the model Sharing a model to enable collaboration Designing roads, bridges, and drainage systems

Introduction 1m 33s Welcome 59s Using the exercise files 34s 1. Exploring the World of InfraWorks 360 1h 17m InfraWorks 360 Home: Working with tiles 5m 52s InfraWorks 360 Home: Groups and settings 9m 38s Using the Utility Bar 7m 39s Using the Intelligent tools 5m 32s Understanding the InfraWorks 360 model: Existing features 6m 11s Understanding the InfraWorks 360 model: Proposed features 8m 28s Navigating using the mouse 4m 17s Navigating using the ViewCube 4m 18s Looking underground 5m 38s Navigating by selection 3m 41s Creating and using bookmarks 5m 39s Working with the contextual stack 5m 44s Properties and data tables 5m 22s 2. Creating an Existing World 1h 7m Using Model Builder 9m 4s Create a new model from scratch 4m 43s Retrieve data from the National Map Viewer 9m 5s Adding imagery 7m 4s Setting the Model Extent 3m 49s Configuring coordinate systems and units 5m 18s Adding terrain data 2m 40s Adding vector data 6m 19s Adding point cloud data 5m 33s Exploring Model Properties 6m 6s Exploring the Application Options 6m 29s Updating the model thumbnail 1m 36s 3. Redesigning Your World 1h 23m Creating roads 8m 48s Working with Edit mode 3m 38s Editing roads with gizmos 4m 22s Editing roads with right-click menus 6m 31s Creating coverages 5m 58s Editing coverages with gizmos 5m 23s Editing coverages with right-click menus 3m 51s Editing coverage properties 5m 56s Creating buildings 4m 16s Editing buildings 3m 18s Editing building properties 5m 45s Creating pipelines and pipeline connectors 7m 32s Editing pipelines and pipe connectors with gizmos 6m 2s Editing pipeline and pipeline connector properties 7m 13s Understanding proposals 5m 12s 4. Adding Detail to Your World 1h 0m Creating trees 5m 34s Editing individual trees 3m 54s Editing groups of trees 4m 30s Creating water features 3m 34s Editing water features with gizmos 3m 21s Editing water features with right-click menus 4m 31s Editing water feature properties 7m 50s Creating barriers 3m 44s Editing style-based barriers 2m 42s Editing 3D-model-based barriers 6m 49s Creating city furniture 3m 26s Editing city furniture 5m 4s Working with points of interest 5m 51s 5. Changing the Look of Your World 54m 47s Understanding the Style Palette 6m 51s Creating a color-based material style 4m 59s Creating a texture-based material style 8m 43s Creating and applying coverage styles 5m 2s Creating a material group 5m 38s Creating a road style 5m 27s Configuring road-style Track Settings 6m 51s Working with Style Rules 8m 38s Working with Surface Display (Opacity and Wireframe) 2m 38s 6. Presenting Your World 59m 5s Working with Model Generation settings 6m 5s Working with 3D Graphics settings 7m 0s Working with Visual Effect settings 6m 20s Working with Sun & Sky settings 4m 0s Creating a snapshot 1m 41s Rendering your model 5m 2s Creating a storyboard 3m 52s Creating a camera path animation 5m 14s Editing a camera path animation 8m 56s Adding titles and captions to your storyboard 7m 38s Adding a watermark 3m 17s 7. Analyzing Your World 40m 10s Measuring your model 3m 37s Analyzing visibility 2m 55s Using Range Finder 3m 32s Using Terrain Statistics 4m 43s Using Terrain Themes 5m 39s Using Feature Themes 4m 17s Working with Point Cloud Themes 6m 57s Using Sun & Sky for analysis 3m 53s Using a storyboard for analysis 4m 37s 8. Sharing Your World 33m 2s Creating and managing groups 6m 11s Publishing a model 3m 2s Synchronizing a model 4m 16s Publishing to the web 8m 10s View your model online 7m 37s Taking your model offline 3m 46s 9. Introduction to Design Roads 30m 38s Creating design roads 6m 57s Editing design roads 7m 46s Using profile view 7m 38s Working with intersections 5m 3s Working with lanes 3m 14s 10. Introduction to Bridge Design 20m 32s Creating bridges 3m 14s Editing bridge geometry 6m 33s Editing girders 4m 44s Editing piers 3m 33s Calculating bridge quantities 2m 28s 11. Introduction to Drainage Design 25m 6s Creating pavement drainage 7m 10s Editing pavement drainage 5m 48s Performing a watershed analysis 5m 24s Creating a culvert 4m 19s Calculating quantities 2m 25s 12. Conclusion 50s Next steps 50s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda InfraWorks 360 Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس