90 میلیون کاربر iOS در ایالات متحده وجود دارد اما چندین برابر آن در سراسر جهان وجود دارد. در این دوره با نحوه بین المللی سازی و محلی سازی اپلیکیشن برای بازارهای دیگر، تفاوت بین محلی سازی و بین المللی شدن، همگام سازی با اپلیکیشن iPhone یا iPad، معرفی گردش کار برای محلی سازی رابط و محتوای خود، تست نسخه های بین المللی سازی و محلی سازی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • بین المللی سازی
 • بین المللی سازی و محلی سازی
 • آماده سازی بین المللی سازی اپلیکیشن
 • نمونه اپلیکیشن
 • رشته های بین المللی
 • بین المللی سازی تاریخ و زمان
 • بین المللی سازی ارز و اعداد
 • بین المللی سازی متن پویا
 • بین المللی سازی واحد اندازه گیری
 • محلی سازی
 • محلی سازی storyboards و nibs
 • استخراج رشته ها با استفاده از genstrings
 • اکسپورت فایل های XLIFF برای ترجمه
 • ایمپورت فایل های ترجمه شده XLIFF
 • اهمیت نظرات مترجم
 • تست
 • چگونه محلی سازی را تست کنیم
 • نتیجه
 • مراحل بعدی