پیشنهاد فرادرس

آموزش یادگیری سی شارپ

دسته بندی ها: آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دات نت

سی شارپ زبانی در قلب بسیاری از برنامه های ویندوز، از جمله Windows Phone و Windows Store است. در این دوره با این زبان، متغیرها، انواع داده ها؛ کنترل جریان برنامه با شرایط و حلقه ها؛ و ایجاد توابع، نحوه پیاده سازی برنامه نویسی شی گرا مانند encapsulation و وراثت در سی شارپ، نحوه اشکال زدایی کد، مفاهیم پیشرفته مانند شمارنده، پارامترهای ref، رابط، رویدادها و کلاس های انتزاعی عبارات لامبدا و درونیابی رشته آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • نصب محیط
 • مبانی سی شارپ
 • متغیرهای C # و انواع داده
 • شرایط
 • حلقه ها
 • آرایه ها
 • توابع
 • تعویض اظهارات
 • برنامه نویسی شی گرا: وراثت، encapsulation و properties
 • اشکال زدایی کد #C
 • مفاهیم #C پیشرفته
 • جدیدترین ویژگی ها
 • و غیره
Learning C# Publisher:Lynda Author:Alexander Zanfir Duration:3h 4m Level:Beginner

Learn the fundamentals of C# version 7, including basic language syntax and object-oriented programming techniques.
Released: 3/27/2018
C# is the language at the heart of many Windows applications, including Windows Phone and Windows Store apps. It is the principle programming language for Microsoft and required knowledge for developers in this area. Learn the fundamentals of C# version 7, including basic language syntax and object-oriented programming techniques, in this training course with instructor Alexander Zanfir.
Explore variables and data types; controlling program flow with conditions and loops; and building functions. Learn how to implement object-oriented programming such as encapsulation and inheritance in C#, and find out how to debug your code. Alexander then explores advanced concepts such as enumerators, ref parameters, interfaces, events, and abstract classes. In the last two chapters, he covers the "top" features introduced in the last several versions of C#, including lambda expressions and string interpolation.
Topics include:
C# variables and data types
Conditions
Loops
Arrays
Functions
Switch statements
Object-oriented programming: encapsulation, properties, and inheritance
Debugging C# code
Advanced C# concepts
Top new features
Introduction
Welcome
56s
Install the environment
1m 15s
1. C# Basics
A hello world application
2m 52s
C# variables and data types
1m 57s
Configure input
1m 18s
Challenge: Multiple choice questions
36s
Solution: Multiple choice questions
2m 51s
Work with conditions
5m 21s
Challenge: Passcode
24s
Solution: Passcode
1m 21s
While loops
3m 23s
For loops
2m 56s
Challenge: Loop counting
15s
Solution: Loop counting
2m 25s
Arrays
5m 36s
Foreach loop
1m 32s
Introductory functions
7m 7s
Functions that return values
3m 25s
Functions that take in values
7m 24s
Switch statement
5m 40s
Challenge: Student manager
38s
Solution: Student manager
4m 34s
Collections
5m 36s
2. Object-Oriented Programming in C#
Introduction to object-oriented programming
8m 41s
Introduction to encapsulation
3m 9s
Introduction to properties
2m 16s
Working with static members
2m 14s
Working with namespaces
5m 11s
Working with constructors
4m 16s
Working with inheritance
3m 32s
Challenge: Survey OOP
23s
Solution: Survey OOP
2m 43s
3. Errors and Debugging
Introduction to exception handling
3m 39s
Catching exceptions with try-catch
4m 39s
Throwing exceptions
3m 38s
Debugging with breakpoints
5m 9s
4. Advanced Concepts of C#
Working with enumerators
9m 3s
Understanding nulls
2m 2s
Understanding references
3m
Working with the out parameter
2m 56s
Working with the ref parameter
1m 22s
Working with method overloading
1m 36s
Working with interfaces
8m 32s
Working with events
4m 40s
Understanding abstract classes
5m 4s
5. C#: Top New Features
Working with auto-implemented properties
2m 44s
Understanding anonymous types
1m 32s
Working with lambda expressions
7m 8s
Working with extension methods
2m 17s
Named and optional arguments
8m 20s
Asynchronous methods
2m 58s
String interpolation
1m 4s
Conclusion
Next steps
1m 16s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 500.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Learning C_git.ir.rar
captcha