این دوره ایجاد برنامه های زمان بندی پروژه را آموزش می دهد تا به شما کمک کند به اهداف پروژه خود در زمان و بودجه مشخص برسید در حالی که به اندازه کافی انعطاف پذیر باشید تا بتوانید تغییر دهید. در این دوره با مدیریت برنامه های زمان بندی پروژه، ایجاد یک برنامه برای مدیریت برنامه زمان بندی، شناسایی فعالیت ها و مراحل مهم، برآورد هزینه ها، اختصاص و مذاکره برای منابع و مدیریت برنامه در طول زمان، تکنیک هایی برای کشف و حل ناسازگاری های برنامه زمان بندی، کوتاه کردن تایم فریم ها و کاهش هزینه ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • توسعه یک برنامه مدیریت زمان بندی
 • افزودن مراحل مهم
 • سازماندهی کار
 • برآورد مدت زمان و کار
 • مدیریت تاخیر در وابستگی ها
 • تعریف منابع
 • تعریف منابع در برنامه زمان بندی
 • اختصاص منابع به فعالیت ها
 • مشخص کردن سطح جزئیات
 • سازماندهی کار
 • کار با کارگران نیمه وقت و از راه دور
 • تنظیم کارها
 • بهینه سازی برنامه های زمان بندی
 • مدیریت و تغییر برنامه های زمان بندی
 • و غیره