قراردادن این بخش از ITIL در مجموعه تمرین ها، به متخصصان دارای گواهینامه ی ITIL Foundation کمک می کند تا در اجرای عملی مفاهیم DevOps برای سرمایه گذاری ITIL محور در سازمان های IT، از آن بهره مند شوند و در مسیر تحول دیجیتالی از یک IT سنتی به سمت کار با cloud و موبایل گام بردارند. در طول این دوره، مدرس David Pultorak، نحوه ی ارتباط مفاهیم DevOps و ITIL Foundation را در یک محیط سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. مربی دوره را با معرفی DevOps برای فروشگاه های ITIL محور شروع می کند. این بخش شامل بحث درباره این است که cloud-native DevOps و شرکت های IT در چه کارهایی مشترک هستند و در چه کارهایی مشترک نیستند. سپس او مفاهیمی چون، نحوه ی تطبیق ارزش ها، اصول، متد ها،عملکرد ها و ابزارهای DevOps  را برای رویارویی با چالش های شرکت های سرمایه گذاری IT  مطرح می کند و همچنین نحوه ی  انطباق هر یک از جنبه های فروشگاه ITIL محور را برای همسو شدن با ارزش، اصول، متد ها، عملکرد ها و ابزارهای DevOps مورد بررسی قرار می دهد.

سرفصل:

 • در چه چیزهایی DevOps  و DevOps سازمانی مشترک هستند
 • DevOps و چالش شرکت های IT
 • کنترل تغییرات سطح سازمانی و release gates
 • ارزش ها، اصول ومتد های DevOps
 • DevOps و فروشگاه های ITIL محور
 • بررسی چرخه عمر سرویس
 • استراتژی، طراحی، عملیات، و فرآیندهای CSI
 • فناوری و معماری
 • مقدمه ای بر DevOps برای فروشگاه ITIL محور
 • شرکت های IT سنتی و تقسیم وظایف با دیجیتالی کردن
 • DevOps، DevOps سازمانی، فروشگاه های ITIL محور و چالش های سازمانی
 • DevOps و DevOps سازمانی در چه چیزهایی مشترک هستند و چه تفاوت هایی دارند.
 • چالش های شرکت های IT و DevOps
 • کنترل تغییرات سطح سازمانی و release gates
 • محیط های غیر خودکار، تنظیم شده و Legacy
 • تیم های متفرقه و پیچیده
 • مقیاس گسترده
 • DevOps و فروشگاه ITIL محور
 • ارزش ها
 • اصول
 • متدها
 • عملکرد ها
 • ابزارها
 • DevOps و فروشگاه ITIL محور
 • سرویس و مدیریت سرویس
 • چرخه عمر سرویس
 • اصطلاحات و اصول کلیدی و مدل ها
 • فرآیندهای استراتژی
 • فرایندهای طراحی
 • فرایندهای انتقال
 • فرآیندهای عملیاتی
 • فرآیندهای CSI
 • توابع
 • نقش ها
 • فناوری و معماری
 • نتیجه
 • مراحل بعدی