آمار توصیفی به ما در درک ساختار کلی داده ها کمک می کند و SQL کاربردی ترین زبانی است که برای دستکاری آن استفاده می شود که با هم می توانند به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کنند تا بینش بهتر و پیش بینی های وسیعی داشته باشند. این دوره یک مرور کلی از آمار اساسی توصیفی و دستورات SQL را که شما باید بدانید از جمله مجموعه داده ها، پیدا کردن میانگین ها و محاسبه واریانس و انحراف استاندارد را ارائه می دهد. همچنین روش های تجزیه و تحلیل دقیق تری را با استفاده از درصد متناوب و مداوم برای کمک به تجزیه و تحلیل داده ها و همبستگی بین متغیرها برای شناسایی روابط معرفی می کند. علاوه بر این این دوره با مقدمه ای بر رگرسیون خطی، یک تکنیک پیش بینی کننده تحلیلی و قابل پیش بینی را آموزش می دهد.

سرفصل:

  • بارگیری داده ها به PostgreSQL
  • انحراف و انحراف معیار
  • درصد موارد
  • همبستگی
  • مدل های خطی مانند رگرسیون خطی