در این آموزش تصویری با پشتیبان گیری و بازیابی در SQL Server 2014 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

  • انواع پشتیبان گیری
  • مجموعه رسانه ها و پشتیبان گیری
  • انجام یک نسخه پشتیبان تهیه پایه با استفاده از رابط کاربری گرافیکی و یا دستور خط
  • انجام یک پایه بازیابی با استفاده از رابط کاربری گرافیکی و یا دستور خط
  • پشتیبان گیری و بازگرداندن سیاهه های مربوط
  • انجام پشتیبان گیری و بازیابی جزئی
  • پشتیبان گیری خودکار
  • استفاده از رمزگذاری و فشرده سازی
  • و …

عنوان دوره: Lynda SQL Server 2014 Backup and Recovery

مدت دوره: 1 ساعت و 22 دقیقه

نویسنده: Martin Guidry

 توضیحات:

https://www.lynda.com/SQL-Server-tutorials/SQL-Server-2014-Backup-Recovery/441833-2.html
Lynda SQL Server 2014 Backup and Recovery

Martin Guidry
1h 22m
Intermediate


Being able to perform a database backup�and recover data when something goes wrong�is a key skill any database administrator should have. In this focused course, author Martin Guidry covers the key topics necessary to master backup and recovery of a SQL Server 2014 database. Learn about the different types of backups� full, differential, and transaction log backups�and how to use the command line or the GUI tool, Management Studio, to back up and restore SQL Server. Martin also shows how to back up SQL Server to the cloud and automate backups with maintenance plans.
Topics include:
Types of backups
Media sets and backups
Performing a basic backup using the GUI or command line
Performing a basic restore using the GUI or command line
Backing up and restoring logs
Doing partial backup and restores
Automating backups
Using encryption and compression


Introduction
3m 12s
Welcome
42s
What you should know before starting
40s
Setup
1m 50s
1. Backups in General
11m 9s
Types of backup
2m 53s
Media sets and backup sets
1m 44s
Understanding Recovery Point Objective and Recovery Time Objective
3m 46s
Best practices
2m 46s
2. Basics
15m 43s
Performing a basic backup using the GUI
5m 12s
Performing a basic restore using the GUI
4m 49s
Performing a basic backup using T-SQL
3m 2s
Performing a basic restore using T-SQL
2m 40s
3. Logs
18m 15s
Understanding recovery models
3m 51s
Backing up logs
3m 27s
Performing a tail backup
3m 26s
Restoring logs
7m 31s
4. Partial Backups and Restores
8m 42s
Differential backups
2m 50s
Copy-only backups
2m 4s
Page restore
3m 48s
5. Other Backup Topics
25m 12s
Backing up to the cloud
6m 7s
Automating backups
6m 44s
Encryption
4m 23s
Compression
2m 8s
Backing up system databases
59s
Troubleshooting restores
4m 51s
Conclusion
39s
What's next?
39s