پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی Tableau 10

دسته بندی ها: آموزش Tableau ، آموزش های لیندا (Lynda)

Tableau ابزار تحلیل داده و مصورسازی است که به طور گسترده ای استفاده می شود و  برای کار با علم داده ضروری می باشد. در این دوره با تحلیل و نمایش داده ها با استفاده از Tableau Desktop، تصمیم گیری های داده محور، نصب Tableau، اتصال به منابع داده، خلاصه کردن داده ها، ایجاد، دستکاری و به اشتراک گذاری مصورسازی داده از جمله جداول، نمودار، هیستوگرام، نقشه ها، داشبورد و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مدیریت منابع داده و مصورسازی
 • مدیریت worksheets و workbooks
 • ایجاد محاسبات و زمینه های سفارشی
 • تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری
 • مرتب سازی و فیلتر کردن داده Tableau
 • تعریف گروه ها و مجموعه ها
 • ایجاد و چرخاندن crosstabs
 • فرمت مصورسازی های Tableau
 • ایجاد نمودارهای پایه
 • حاشیه نویسی و فرمت نمودارها
 • نقشه برداری داده های جغرافیایی
 • ایجاد داشبورد و اقدامات
 • و غیره
Tableau 10 Essential Training Publisher:Lynda Author:Curt Frye Duration:4h 41m Level:Intermediate

Learn everything you need to know to analyze and display data using Tableau Desktop—and make better, more data-driven decisions for your company.
Updated: 5/10/2017
Released: 10/13/2016
Tableau is the widely used data analytics and visualization tool that many consider indispensable for data-science-related work. Its drag-and-drop interface makes it easy to sort, compare, and analyze data from multiple sources, including Excel, SQL Server, and cloud-based data repositories. Tableau 10: Essential Training explains everything you need to know to analyze and display data using Tableau Desktop—and make better, more data-driven decisions for your company. After completing the course, you'll be able to install Tableau, connect to data sources, summarize data, and create, manipulate, and share data visualizations, including highlight tables, charts, scatter plots, histograms, maps, dashboards, and more.
Topics include:
Managing data sources and visualizations
Managing Tableau worksheets and workbooks
Creating custom calculations and fields
Analyzing data using statistical tools
Sorting and filtering Tableau data
Defining groups and sets
Creating and pivoting crosstabs
Formatting Tableau visualizations
Creating basic charts
Annotating and formatting charts
Mapping geographic data
Creating dashboard and actions
Introduction
Welcome
59s
What you should know before watching this course
50s
Using the exercise files
40s
1. Introducing Tableau
Downloading Tableau
2m 36s
Installing Tableau drivers
2m 15s
Introducing Tableau file types
2m 24s
Getting help in Tableau
2m 2s
Discovering what’s new in Tableau 10
1m 46s
2. Managing Data Sources and Visualizations
Connecting to a data source
1m 56s
Joining related data sources
3m 27s
Joining related fields with inconsistent names
2m 58s
Cleaning up source data
2m 37s
Creating a visualization using Show Me
2m 42s
Changing the order of the fields in a visualization
2m 53s
Changing the summary operation
2m 51s
Splitting text into multiple columns
2m 31s
Presenting data using Storylines
5m 24s
3. Managing Tableau Worksheets and Workbooks
Displaying the data underlying a workbook
2m 29s
Adding, duplicating, and renaming worksheets
2m 10s
Reordering, clearing, and deleting worksheets
2m 56s
Changing a worksheet’s tab color
1m 27s
Showing or hiding worksheet elements
4m 48s
Saving your changes
2m 24s
Saving your workbook as a PDF file
2m 43s
Creating a packaged workbook
1m 33s
4. Creating Custom Calculations and Fields
Presenting Tableau operators and built-in functions
3m 35s
Creating a calculated field
3m 21s
Creating a calculated field on a shelf
2m 15s
Adding a table calculation
3m 46s
Using level of detail expressions
2m 51s
Creating calculations in dialog boxes
3m 41s
5. Analyzing Data Using Statistical Tools
Calculating averages, medians, minimums, and maximums
4m
Displaying the Summary Card
2m 30s
Calculating percentages of a table total
2m 53s
Forecasting future values
3m 58s
6. Sorting and Filtering Tableau Data
Sorting based on a field’s values
4m 39s
Combining fields to sort by more than one criteria
2m 8s
Creating a selection filter
2m 58s
Creating a wildcard filter
3m 50s
Creating a condition filter
2m 53s
Creating a top filter
2m 46s
Adding a Quick Filter to a worksheet
2m 28s
Editing, clearing, and deleting filters
3m 36s
Filtering data using parameters
4m 21s
Editing and deleting parameters
1m 36s
7. Defining Groups and Sets
Defining a group
1m 55s
Defining a group for “other” values
1m 51s
Finding members of a group
3m 1s
Editing and deleting groups
4m
Defining a set
2m 14s
Creating summaries using sets
2m 38s
Combining sets
3m 31s
Editing and deleting sets
1m 37s
8. Creating and Pivoting Crosstabs
Creating a crosstab
3m 20s
Unpivoting a crosstab
1m 50s
Adding totals and subtotals to a crosstab
4m 8s
9. Formatting Tableau Visualizations
Changing the visual summary type
2m
Changing the appearance of your data
5m 28s
Resizing a visualization
3m 39s
Displaying a visualization in Presentation mode
3m 26s
Creating a highlight table
4m 6s
10. Creating Basic Charts
Creating column and stacked column charts
3m 19s
Creating line charts and area fill charts
3m 50s
Creating pie charts
3m 45s
Creating scatter plots
3m 19s
Identifying data clusters
3m 54s
Creating histograms
3m 6s
Summarizing data using a smart histogram
3m 18s
Defining discrete bins from a continuous measure
4m 15s
Creating a treemap
3m 26s
11. Annotating and Formatting Charts
Adding a text box to a chart
2m 25s
Formatting chart elements
4m
Changing the color sequence in charts
2m 28s
Adding a trend line to a chart
4m 1s
Adding reference lines, distributions, and boxes
5m 38s
12. Mapping Geographic Data
Ensuring your data can be mapped
2m 1s
Creating a basic map
4m 24s
Setting map options
3m 46s
Enhancing map analysis using distance measurement tools
3m 53s
Disabling pan and zoom in maps
2m 24s
Defining custom regions
3m 57s
13. Creating Dashboards and Actions
Creating a dashboard
3m 54s
Arranging and formatting dashboard elements
2m 35s
Defining a filter action
2m 40s
Defining a highlight action
3m 44s
Defining a URL action
2m 36s
14. What's New in Tableau 10.1 and 10.2
Connect to JSON data files
5m 1s
Connect to spatial data files
4m 4s
Parse strings into dates and other data types
2m 23s
Export data to CSV files
1m 20s
Create legends for each measure in a visualization
2m 45s
Scale maps dynamically
1m 34s
Manage Story Point navigation
2m 3s
Conclusion
Further resources
1m 17s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 471.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Tableau 10 Essential Training_git.ir.rar
captcha