ذهن میلیونر | جملات انگیزشی روزانه | قدرتتان را آزاد کنید

دسته بندی ها: آموزش های دن لاک

دلیل اینکه بیشتر افراد به آن موفقیتی که می‌خواهند نمی‌رسند این است که نمی‌دانند گفت‌وگوی درونی و صحبت با خود روی ناخودآگاه آنها تأثیر می‌گذارد.

Millionaire Mindset - Daily Power Affirmations - Unleash Your Personal Power Dan Lok 11:56

You know why most people have a tendency to not achieve the success they desire in life? It's because they don't know affirmations are self-talk statements that are presented to the subconscious.

These fresh images are viewed as "credible" by the subconscious & are placed in the area of subconscious having to do with the power to enhance the ability to employ particular powerful memories with less work.

Through this special imagery a person can develop the inner tools for upper-level focus on wealth building skills, letting the memories and images be transported to the here and now where they're used for enhancing bettered wealth building skills which are crucial for success in business and life.

You can have more wealth and success if you how to affirm yourself to have the millionaire mindset.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط