ساختارهای عمومی داده مانند آرایه ها، لیست های مرتبط و پشته ها می تواند بسیاری از مشکلات برنامه نویسان را حل کند، اما برای کار با برخی از مشکلات تخصصی، شما باید روش های مختلفی را برای ساختن داده ها فرا بگیرید. این ویدئو کمک می کند تا  در انواع داده های اساسی آموزش ببینید. همه ی چیزی که برای شروع دارید  داشتن دانشی درباره نوع داده های ساخته شده در پایتون است.

سرفصل ها:

 • به دوره خوش آمدید
 • اصول و مبانی
 • انواع داده های ساخته شده
 • عملیات API
 • تکنیک های تجزیه و تحلیل
 • اصول طراحی برای ساختارهای داده
 • لیست های همه جانبه
 • استفاده از لیست برای پیاده سازی پشته
 • اصل: جدا سازی ساختار از عملکرد
 • مثال: Circular Buffer
 • پروژه: Moving Average / Stdev
 • ساختار اشاره گر
 • لیست های مرتبط
 • صف ها
 • پروژه: شناسایی چرخه ها در فهرست مرتبط
 • درخت پیشوند
 •  سازه های مجاور
 • درخت باینری
 • پیاده سازی حذف
 • روش های بازیابی درخت باینری
 • Traversal
 • گسترش درخت باینری
 • تعادل درختان باینری
 • ساختارهای مبتنی بر Heap
 • Heap ها و heapq
 • پروژه: هافمن رمزگذاری شده
 • Heap باینری
 • نمایش گراف
 • گراف ها با ماتریکس مجاورت
 • گراف ها با لیست های مجاورت
 • کتابخانه های سوم شخص پایتون
 • ساختارهای داده فضایی
 • درختان KD
 • درختان Quad