در این دوره با بهبود توسعه اپلیکیشن Node.js، انجام تسک های مختلف Node.js، افزایش مهارت ها، فرآیندهای Node.js و غیره آشنا می شوید. در پایان این دوره، شما نکاتی هیجان انگیز، بهترین شیوه ها و تکنیک های توسعه وب Node.js را خواهید آموخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب Node.js با NVM
 • Monorepo با Lerna.js
 • اشکال زدایی اپلیکیشن
 • استفاده از آخرین ویژگی های ECMAScript
 • استفاده از توابع const و arrow
 • استفاده از کلاس ها
 • ناهمزمان
 • Callback چیست؟
 • تست واحد
 • ستفاده از توسعه مبتنی بر رفتار
 • تست API
 • متغیرهای محیط فرآیند
 • خوشه بندی
 • مدیریت فرآیند گره
 • کیفیت کد و نگهداری
 • اسناد کد
 • نوع چک با TypeScript را تایپ کنید
 • TypeScript با InversifyJS
 • تشخیص آسیب پذیری ها
 • و غیره