در این دوره با مبانی Elixir و برنامه نویسی تابعی آشنا می شوید.

سرفصل:

  • ماژول ها و توابع
  • درک پارادایم های تابعی
  • اپراتور Pipe
  • ایجاد فراخوانی های تابعی آسان برای خواندن
  • مچ کردن الگو
  • حذف  if Statements از برنامه