پیشنهاد فرادرس

آموزش پیکربندی و استفاده از Microsoft Azure Blob Storage

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Azure

ذخیره سازی و مدیریت داده های غیر ساخت یافته یک چالش برای هر سازمان است. در این دوره با سرویس Blob، مبانی Blob Storage مانند انواع blobs، نحوه آپلود و ایمن سازی blobs در سرویس، ویژگی های Blob Storage برای مدیریت بهتر، حذف نرم افزار و تأیید اعتبار به سرویس Blob با استفاده از Azure AD، راه اندازی و استفاده از Blob Storage، کار با  Azure CLI و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • حساب های Azure Storage
 • Block Blobs, Append Blobs, and Page Blobs
 • ایجاد کانتینرها با استفاده از پورتال Azure
 • ایجاد کانتینرها با Azure CLI
 • ویژگی های Blob
 • مدیریت چرخه عمر Azure Blob Storage
 • آپلود محتوا در Azure Blob Storage
 • استفاده از Azure Storage Explorer برای آپلود Blobs
 • استفاده از Azure CLI برای آپلود Blobs
 • آپلودها با استفاده از کتابخانه کلاینت Net Storage.
 • پیکربندی CDN Network Endpoints
 • CORS و SSL
 • NET SDK.
 • و غیره
Configuring and Using Microsoft Azure Blob Storage Publisher:Pluralsight Author:Neil Morrissey Duration:2h 27m Level:Beginner

This course will teach you how to upload and access data securely using a variety of tools and code, and how to integrate with Azure Search and the Content Delivery Network.
Storing and managing unstructured data is a challenge for every organization. Cost effective storage is a very compelling reason, in itself, for an organization to move to the cloud. Azure Blob Storage is a cloud storage solution with a host of features to help you move data into the cloud, secure that data, and allow users and applications to access the data. In this course, Configuring and Using Microsoft Azure Blob Storage, you'll learn all about the Blob service. First, you'll explore the basics of Blob Storage, including the different kinds of blobs, and how to upload and secure them in the service. Next, you'll see the latest features of Blob Storage to make management easier, like soft delete and authentication to the Blob service using Azure AD. Finally, you'll discover in depth how Blob Storage can be exposed by the Content Delivery Network and indexed by Azure Search, giving you the ability to search the contents of a variety of different file types. By the end of this course, you'll know how to set up and use Blob Storage, how to interact with it from the Azure CLI and from code, and how to configure other Azure Services to leverage Blob Storage.
Course Overview
Course Overview
2m
Understanding and Configuring Blob Storage
Introduction
2m
Azure Storage Accounts
4m
Storage Account Limits
1m
Block Blobs, Append Blobs, and Page Blobs
5m
Hot, Cool, and Archive Storage Tiers
4m
Blob Containers and Public Access Levels
2m
Creating Containers Using the Azure Portal
2m
Creating Containers Using Azure CLI
5m
Exploring Blob Features
3m
Write Once Read Many (WORM) Functionality
2m
Azure Blob Storage Lifecycle Management
2m
Enabling Soft Delete
3m
Static Website Hosting in Azure Storage
5m
Module Summary
0m
Uploading Content to Azure Blob Storage
Introduction
3m
Authenticating to Azure Blob Storage
5m
Using Azure Storage Explorer to Upload Blobs
5m
Understanding the AzCopy Command Line Utility
2m
Uploading Blobs with AzCopy
7m
Using the Azure CLI to Upload Blobs
3m
Uploads Using the .Net Storage Client Library
10m
Module Summary
0m
Configuring CDN Network Endpoints
Introduction
5m
Enabling Azure CDN for Blob Storage
1m
Exploring Azure CDN Features
3m
CORS and SSL Considerations
2m
Controlling Access Using Shared Access Signatures
2m
Configuring a Hidden CDN SAS Token Using a Rewrite Rule
3m
Module Summary
0m
Configuring Azure Search with Blob Storage
Introduction
6m
Searching Blob Storage Using Azure Search
4m
Creating a Search Service and Index
8m
Querying Data in Azure Search Explorer
6m
Querying Data Using the .NET SDK
5m
Understanding Cognitive Search Features
1m
Configuring Optical Character Recognition with Cognitive Search
4m
Module Summary
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 309.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Configuring and Using Microsoft Azure Blob Storage_git.ir.rar
captcha