پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد اپلیکیشن های Serverless با AWS Lambda

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

نوشتن برنامه های مقیاس پذیر و واکنش گرا سخت است و در عوض انتظار می رود دقیقا بدانید که چه تعداد سرور، پردازنده و مقدار حافظه کد شما نیاز دارد، مخصوصا هنگام اجرا در Cloud تا اجرا شود. در این دوره با ایجاد اپلیکیشن های serverless با استفاده از توابع AWS Lambda، استفاده از توابع step برای هماهنگ کردن جریان های پیچیده، مدیریت و استقرار توابع Lambda و اجرای آنها در ماشین محلی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار با AWS Lambda
 • معرفی AWS Lambda
 • چرا از AWS Lambda استفاده می کنیم؟
 • هزینه های AWS Lambda
 • محدودیت های AWS Lambda
 • راه اندازی حساب AWS
 • هویت AWS و مدیریت دسترسی
 • درک سیاست های IAM
 • نوشتن و استفاده از توابع Lambda
 • درک CloudWatch
 • لاگ کردن با استفاده از CloudWatch
 • معرفی رویدادهای CloudWatch
 • ایجاد اپلیکیشن های serverless
 • استفاده از منابع رویداد
 • ایجاد API های Serverless با API Gateway
 • استفاده از جریان های DynamoDB
 • معرفی SAM CLI
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Create Serverless Applications With AWS Lambda Publisher:Pluralsight Author:Dror Helper Duration:3h 20m Level:Intermediate

AWS Lambda allows an AWS developer to write code without managing servers. Learn how else AWS Lambda can help you. Check out the AWS Lambda course here!
Writing scalable, fault-tolerant, and responsive programs is hard, and on top of that you’re expected to know exactly how many servers, CPUs, and how much memory your code will need to run – especially when running in the Cloud. In this course, AWS Developer: Lambda Deep Dive, you will learn how to harness event-driven, cost-efficient functions that scale on demand to perform tasks without provisioning or managing servers. First, you’ll learn how to create serverless applications using AWS Lambda functions. Next, you'll learn how to use step functions to coordinate complex flows. Finally, you’ll learn how to manage and deploy Lambda functions in production and even run them on your local machine. When you’re finished with this course you will have a good understanding of AWS Lambda functions that will help you create event-driven, serverless applications.
Course Overview
Course Overview
1m
Getting Started with AWS Lambda
Course Introduction
2m
Course Overview
2m
Introducing AWS Lambda
1m
Why Use AWS Lambda?
1m
AWS Lambda Costs
2m
AWS Lambda Limits
2m
Getting Started with AWS Lambda
1m
Demo: Setting up a New AWS Account
2m
AWS Identity and Access Management
3m
Understanding IAM Policies
1m
Demo: IAM Roles and Policies
3m
Overview of the Demo Application
1m
Summary
0m
Writing and Deploying Your Lambda Functions
Module Overview
1m
Lambda Function Overview
2m
Creating a New AWS Lambda Function
1m
Demo: Creating a New Lambda Function
4m
Uploading Lambda Function
3m
Introducing CloudWatch
1m
Monitoring AWS Lambda
0m
Logging Using CloudWatch
0m
Demo: Logging Using CloudWatch
1m
Introducing CloudWatch Events
2m
Demo: Triggering Functions Using CloudWatch Events
2m
Summary
1m
Creating Serverless Applications
Module Overview
6m
Recap: Parameter Passing in Lambda Functions
0m
Using Event Sources
3m
Using S3 as Event Source
2m
Demo: Using S3 as Event Source
10m
Creating Serverless APIs with API Gateway
2m
Demo: Creating Serverless APIs with API Gateway
15m
Using DynamoDB Streams
1m
Using Simple Notification Service
0m
Passing Values Using Environment Variables
1m
Demo: Building Serverless Notification Pipeline
10m
Lambda Concurrency Limits
2m
Demo: Setting DLQ and Cuncurrency Limits
1m
Summary
1m
Using Step Functions to Control Flow
Module Overview
1m
Introducing Step Functions
1m
Why Use Step Functions?
2m
Defining States Using ASL
2m
Demo: Creating State Machines
5m
Triggering Step Functions
1m
Demo: Invoking Step Functions from Lambda
1m
Demo: Using API Gateway to Start State Machine Execution
1m
State Types
2m
The Task State
1m
Input and Output Processing
2m
Demo: Using Lambda Functions in State Machines
3m
The Wait State
0m
The Choice State
3m
Demo: Adding Branching to State Machines
5m
Handling Errors
2m
The Parallel State
1m
Fail and Succeed States
0m
Demo: Error Handling, Parallel, and Failures
3m
Summary
1m
Deploying Serverless Applications
Module Overview
1m
Real World Lambda Challenges
1m
Lambda Versioning
2m
Versioning Pain Points
0m
Using Aliases
0m
Demo: Using Versions and Aliases
5m
Introducing the Serverless Application Model
1m
Using the AWS Serverless Model
1m
Declaring Lambda Triggers
1m
The Globals Section
0m
Demo: AWS SAM
2m
Deploying Serverless Applications Using SAM
1m
Demo: Deploying Serverless Applications Using SAM
4m
Introducing SAM CLI
2m
Invoking Lambda Functions Locally
0m
Demo: Running AWS Lambda on Your Machine
1m
Generating Sample Events
3m
Running API Gateway Locally
2m
Summary
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 447.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Create Serverless Applications With AWS Lambda_git.ir.rar