در این دوره با الگوهای طراحی و پیاده سازی آنها با استفاده از سی پلاس پلاس مدرن، الگوهای طراحی Factory مانند Factory Method و Abstract Factory، به همراه Builder، Prototype و Singleton، اصول طراحی SOLID، تزریق وابستگی از طریق Boost.DI، مثال Maybe Monad آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مقدمات
 • معرفی ماژول
 • اصول طراحی SOLID
 • اصل مسئولیت واحد
 • اصل Open-closed
 • اصل جایگزینی لیسکوف
 • اصل تفکیک رابط
 • اصل درونگرایی وابستگی
 • تزریق وابستگی با Boost.DI
 • Monads
 • Maybe Monad
 • Builder
 • انگیزه
 • زندگی بدون Builder
 • Fluent Builder
 • Groovy-style Builder
 • Builder Facets
 • Factories
 • Factory Method
 • Factory
 • Inner Factory
 • Abstract Factory
 • Functional Factory
 • Prototype
 • افزایش سریال سازی
 • Singleton
 • پیاده سازی
 • مسائل تست
 • تزریق وابستگی
 • خلاصه