این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • مرور درس
 • Pointer Chain
 • Broker Chain
 • Command
 • Motivation
 • Command
 • Undo و Redo
 • فرماندهی کامپوزیت
 • انگیزه
 • مترجم دست ساز
 • Boost.Spirit
 • تکرارکننده ها در کتابخانه استاندارد
 • اتاق چت
 • رویداد Broker

عنوان دوره: Pluralsight Design Patterns in C++: Behavioral – Chain of Responsibility to Memento

مدت دوره: 2 ساعت و 49 دقیقه

نویسنده: Dmitri Nesteruk

سطح: متوسط


توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/design-patterns-cpp-behavioral-cor-memento

Pluralsight Design Patterns in C++: Behavioral - Chain of Responsibility to Memento

Dmitri Nesteruk
Intermediate
2h 49m

This course will teach you about Behavioral design patterns and their implementation in modern C++. This is part of a multi-course series on C++ patterns.

Course Overview
1m 26s
Chain of Responsibility
29m 49s
Course Overview 2m 3s
Module Overview 0m 35s
Motivation 2m 32s
Command Query Separation 1m 13s
Pointer Chain 12m 36s
Broker Chain 9m 59s
Summary 0m 47s
Command
19m 35s
Overview 0m 30s
Motivation 1m 49s
Command 7m 17s
Undo and Redo 3m 23s
Composite Command 5m 45s
Summary 0m 49s
Interpreter
38m 4s
Overview 0m 36s
Motivation 2m 13s
Handmade Interpreter 16m 40s
Boost.Spirit 17m 33s
Summary 1m 0s
Iterator
31m 22s
Overview 0m 34s
Motivation 1m 47s
Iterators in the Standard Library 7m 20s
Iterator Requirements 2m 56s
Binary Tree Iterator 12m 15s
Boost Iterator Facade 5m 23s
Summary 1m 3s
Mediator
29m 2s
Overview 0m 33s
Motivation 1m 46s
Chat Room 16m 6s
Event Broker 8m 55s
Summary 1m 40s
Memento
19m 43s
Overview 0m 25s
Motivation 1m 36s
Memento 5m 30s
Undo and Redo 8m 55s
Summary 0m 54s
Course Summary 2m 20s