Pluralsight_External_Footprinting_Reconnaissance_and_Mapping

برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

متوسط امتیاز:  
 0 بررسی
مرتضی

ردیابی خارجی: شناسایی و نقشه برداری
یک درک جامع از تکنیک های ردیابی خارجی برای تست کننده نفوذ ضروری است. این می تواند متفاوت باشد بین شکستن یک سازمان و کمی توانایی های شما را نشان دهد.در این دوره، ردیابی خارجی: شناسایی و نقشه برداری، که شروع با یک شرکت واقعی می باشد ، شمارش 10،000+ آدرس IPv4 / IPv6 و نام دامنه مورد استفاده شرکت را می آموزید.
مباحث دوره:
-بررسی دوره
-معرفی ردیابی خارجی
-زنجیرهای حمله
-تعاملات مشتری
-BGP