پیشنهاد فرادرس

آموزش شروع کار با IntelliJ CE

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره، با IntelliJ CE آشنا می شوید و تمام نکاتی که یک توسعه دهنده باید بداند را فرا خواهید گرفت. در ابتدا با جزئیات پروزه IDEA و فایل های پروژه، سپس با ابزار IDE و تست در  IntelliJ CE و در نهایت با نحوه ی استفاده از تکمیل کدنویسی کارآمد آشنا می شوید.

سرفصل ها:

 • بررسی دوره
 • بررسی دوره
 • معرفی IntelliJ CE
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد یک پروژه جاوا ساده
 • نسخه ی نمایشی: کار با پروژه های بزرگ
 • نتیجه
 • پروژه های IntelliJ CE برای جاوا
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: فایل های پروژه IDE
 • نسخه ی نمایشی: پنجره خوش آمدید
 • نتیجه
 • ابزارهای Core IDE
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: پنجره ابزار پروژه
 • نسخه ی نمایشی: نوار ناوبری
 • نسخه ی نمایشی: فایل های خراش
 • نسخه ی نمایشی: IntelliJ CE Preferences
 • نسخه ی نمایشی: پلاگین ها
 • نسخه ی نمایشی: گفتگو ساختار پروژه
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد JAR
 • نسخه ی نمایشی: بازرسی کد
 • نسخه ی نمایشی: تجزیه و تحلیل وابستگی ها
 • نتیجه
 • ناوبری کد و نسل
 • معرفی
 • نسخه ی نمایشی: مرور کد به صورت موثر
 • نسخه ی نمایشی: نسل سریع کد
 • نتیجه
 • بازرسی ها و اهداف کد
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: بازرسی ها
 • نسخه ی نمایشی: اهداف
 • نتیجه
 • Refactoring در IntelliJ CE
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: Refactoring های معمولی
 • نسخه ی نمایشی: Refactoring های بزرگتر
 • نتیجه
 • قالب های زنده
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: قالب های زنده
 • نتیجه
 • ملزومات اشکال زدایی
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: اصول اشکال زدایی
 • نسخه ی نمایشی: گزینه های اشکال زدایی پیشرفته
 • نتیجه
 • یکپارچه سازی Git
 • معرفی
 • نسخه ی نمایشی: یکپارچه سازی Git
 • نسخه ی نمایشی: یکپارچه سازی GitHub
 • نتیجه
 • تست در IntelliJ CE
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: تست با JUnit
 • نسخه ی نمایشی: پوشش کد
 • نتیجه
 • کار با Maven
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد پروژه های Maven
 • نسخه ی نمایشی: کار با پروژه های Maven موجود
 • نسخه ی نمایشی: وابستگی های Maven
 • نسخه ی نمایشی: چرخه حیات build در Maven
 • نتیجه
 • نکات و ترفندهای سرگرم کننده با IDE
 • مقدمه
 • نسخه ی نمایشی: نکات و ترفندها
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with IntelliJ CE Publisher:Pluralsight Author:David Starr Duration:2h 47m Level:Beginner

Whether you're new to Java or an old hand, mastering the IDE will make you a better programmer. In this course, you'll gain the skills you need to be immediately effective writing Java code in this powerful IDE.
Looking to get productive quickly with IntelliJ and IntelliJ CE? In this course, Getting Started with IntelliJ CE, you'll be introduced to IntelliJ CE, and learn everything you'll need to know to quickly and efficiently skill up to become a more effective developer. First, you'll explore the details of IDEA projects and project files. Next, you'll delve into core tools of the IDE and testing in IntelliJ CE. Finally, you'll discover how to effectively use code completions. When you're finished with this course, you'll have a solid understanding of the tools and features in IntelliJ CE to spin code faster and more effective than ever before.

Course Overview
1m 28s
Course Overview
1m 28s
Introducing IntelliJ CE
10m 7s
Introduction
0m 56s
Demo: Creating a Simple Java Project
6m 20s
Demo: Working with Large Projects
2m 20s
Conclusion
0m 30s
IntelliJ CE Projects for Java
9m 3s
Introduction
0m 26s
Demo: IDE Project Files
2m 23s
Demo: The Welcome Window
5m 49s
Conclusion
0m 25s
Core IDE Tools
23m 14s
Introduction
0m 26s
Demo: Project Tool Window
3m 40s
Demo: Navigation Bar
2m 54s
Demo: Scratch Files
1m 53s
Demo: IntelliJ CE Preferences
3m 35s
Demo: Plugins
2m 47s
Demo: Project Structure Dialog
1m 38s
Demo: Creating JARs
3m 0s
Demo: Code Inspection
1m 25s
Demo: Analyzing Dependencies
1m 29s
Conclusion
0m 22s
Code Navigation and Generation
15m 56s
Introduction
0m 30s
Demo: Navigating Code Effectively
11m 59s
Demo: Quick Code Generation
2m 29s
Conclusion
0m 57s
Code Inspections and Intentions
9m 50s
Introduction
0m 36s
Demo: Inspections
5m 47s
Demo: Intentions
2m 50s
Conclusion
0m 37s
Refactoring in IntelliJ CE
13m 13s
Introduction
0m 24s
Demo: Common Refactorings
7m 16s
Demo: Larger Refactorings
5m 12s
Conclusion
0m 20s
Live Templates
7m 15s
Introduction
0m 31s
Demo: Live Templates
6m 17s
Conclusion
0m 27s
Debugging Essentials
17m 18s
Introduction
0m 27s
Demo: Debugging Fundamentals
11m 23s
Demo: Advanced Debugging Options
4m 45s
Conclusion
0m 42s
Git Integration
17m 48s
Introduction
0m 30s
Demo: Git Integration
14m 7s
Demo: GitHub Integration
2m 39s
Conclusion
0m 30s
Testing in IntelliJ CE
16m 13s
Introduction
0m 22s
Demo: Testing with JUnit
10m 20s
Demo: Code Coverage
4m 49s
Conclusion
0m 41s
Working with Maven
17m 4s
Introduction
0m 35s
Demo: Creating Maven Projects
6m 47s
Demo: Working with Existing Maven Projects
3m 28s
Demo: Maven Dependencies
2m 55s
Demo: Maven Build Lifecycle
2m 43s
Conclusion
0m 34s
Fun Tips and Tricks with the IDE
8m 30s
Introduction
0m 28s
Demo: Tips and Tricks
7m 46s
Conclusion
0m 15s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 496.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Getting Started with IntelliJ CE_git.ir.rar