هدف از این دوره کسب مهارت در تبدیل داده های خام  به گزارش های بصری قدرتمند از طریق نمونه های عملی و قابل درک می باشد. در این دوره Power BI، در نظر گرفتن فیدهای Twitter و فایل های CSV به عنوان داده های خام، دستکاری و تغییر داده برای اطمینان از فرمت دقیق داده، نحوه ایجاد گزارش های پیچیده که می تواند در لپ تاپ، مرورگر یا دستگاه تلفن همراه ارائه شود را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Power BI
 • شروع کار با Power BI برای متخصصان حرفه ای کسب و کار
 • Power BI چیست؟
 • دمو: powerbi.com
 • دمو: Power BI دسکتاپ
 • سایر اپلیکیشن های Power BI و مجوز Power BI
 • اتصال به منابع داده
 • استفاده از powerbi.com برای اتصال به منابع داده
 • استفاده از Power BI دسکتاپ برای اتصال به منابع داده – بخش 1
 • ایجاد اولین مصورسازی ساده
 • استفاده از Power BI دسکتاپ برای اتصال به منابع داده – بخش 2
 • پاک کردن و ترکیب داده
 • دمو: پاک کردن داده با استفاده از Query Editor
 • ترکیب داده
 • دمو: ترکیب داده با استفاده از Query Editor
 • پاک کردن و ترکیب کردن، یا ترکیب کردن و پاک کردن؟
 • ایجاد ستون های محاسبه، جدول تاریخ و روابط
 • جداول تاریخ و سلسله مراتب تاریخ
 • روابط و لینک کردن جداول با هم
 • دمو: ایجاد روابط در Power BI Desktop
 • ایجاد اولین گزارش
 • ایجاد اولین گزارش و مصورسازی ها
 • استفاده از صورسازی ها – بخش 1
 • استفاده از صورسازی ها – بخش 2
 • وارد کردن تصاویر و اشکال
 • فرمت دستگاه های موبایل
 • استفاده از چندین تب و فیلترهای متعدد برای ارائه گزارش دقیق
 • استفاده از فیلترها
 • فیلترهای Drillthrough
 • انتشار اولین گزارش
 • ایجاد  App Workspace
 • و غیره