یکی از بزرگترین نقاط مهم Amazon Redshift پتانسیل عملکرد بالا آن است. در این دوره با افزایش عملکرد Amazon Redshift، پیاده سازی استایل های توزیع در گره ها برای پشتبانی از پردازش موازی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • الگوهای دسترسی به پایگاه داده رابطه ای
 • مزایای ذخیره سازی ستون گرا
 • گره ها و خوشه های Redshift
 • معماری شبکه
 • بارهای داده Redshift
 • تحلیل فشرده سازی
 • مقایسه Sortkey
 • تحلیل و آمار
 • مدیریت Workload
 • استفاده از WLM برای لاگ کردن
 • Cloud Watch، Cloud Formation و داشبوردها
 • و غیره