پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی VEX در هودینی

دسته بندی ها: آموزش هودینی (Houdini) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هنگام ورود به دنیای Houdini شما به سرعت با VEX مواجه می شوید که به عنوان یک ابزار مورد استفاده برای حل مشکلات مفصل می باشد. در این دوره با بررسی سینتکس و محیط برنامه نویسی، استفاده راحت از واژگان آن زبان، استفاده از توابع موجود برای خواندن و دستکاری داده های داده شده، اعمال این توابع را در یک پروژه مبتنی بر Vex، ژنراتور Sci-fi corridor، استفاده از VEX به عنوان یک راه حل اضافی برای گردش کار ها آشنا می شوید.

نرم افزار مورد نیاز: هودینی.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مانند یک ماشین فکر کنید
 • مشخصات هودینی
 • VEX Syntax
 • مفاهیم اولیه برنامه نویسی
 • متغیرها
 • Attributes
 • کنترل جریان
 • توابع
 • آرایه ها
 • For Each Nodes
 • CopybyReference
 • Outsource
 • Polylines
 • آپشن های اضافی
 • VEX اعمال شده در زمینه هندسه
 • دستکاری
 • راه اندازی اولیه
 • ایجاد باکس با VEX
 • ایجاد شبکه Corridor
 • طراحی Gateway
 • پنجره طراحی بولین و کانتینرها
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Houdini: VEX Fundamentals Publisher:Pluralsight Author:David Kahl Duration:7h 27m Level:Beginner

VEX is a difficult obstacle to overcome when learning Houdini. This course will teach you the important basics and concepts of the VEX language.
When entering the world of Houdini you'll quickly encounter VEX as an often used tool to solve detailed problems. At first glance VEX might appear to be an overly complex subject to tackle right at the start. In this course, Houdini: VEX Fundamentals, you'll learn how to approach it as any other programming language. First, you'll explore the syntax and the programming environment. Then, you’ll discover how to become comfortable using the vocabulary of that language. For VEX that means using the available functions to read and manipulate the given data. Later, you’ll explore how to apply those functions in a vex-based project. Finally, you’ll dive into creating a procedural Sci-fi corridor generator that relies on programmed decision-making to get built with your new tool set. At the end of this course, you'll have the fundamental knowledge to use VEX as an additional solution for your workflows. Software required: Houdini.
Course Overview
1m 7s
Course Overview
1m 7s
Thinking Like a Machine
19m 11s
Introduction
1m 46s
Thinking Like a Machine
4m 17s
Hello World
4m 15s
Houdini Specifics
4m 9s
VEX Syntax
4m 43s
Basic Programming Concepts
53m 40s
Variables
12m 51s
Attributes
7m 38s
Flow Control
9m 48s
Functions
10m 26s
Arrays
8m 58s
For Each Nodes
3m 56s
VEX Applied in the Geometry Context
19m 37s
Basic Form
6m 32s
Outsource
4m 47s
CopybyReference
5m 40s
Polylines
2m 37s
Searching and Manipulating
27m 39s
Nearpoints
7m 25s
Neighbour
3m 10s
Pointclouds
5m 21s
Manipulation
7m 25s
Additional Options
4m 16s
Building the Initial Setup
38m 57s
The First Gateway
8m 36s
Pivot for 1st Corridor
7m 45s
Create a Box with VEX
9m 5s
Random Corridor Pieces
9m 13s
Combine Pieces
4m 17s
Building the Corridor Network
37m 13s
A Set of Corridors
14m 13s
Control Distance
7m 22s
Control Proximity
8m 29s
VDB Conversion
7m 7s
Segmentation and IDs
30m 19s
Mark Corridors
5m 54s
Custom Attribute Transfer
5m 33s
Floors and Ceilings
9m 13s
Shared Corridor ID
9m 37s
Interactive Gates
17m 51s
Create the Gate Points
7m 43s
Gate Placement and Opening
10m 8s
Gateway Design
36m 19s
Grate Modelling
5m 55s
Gateway Floor
9m 20s
Gateway Ceiling
4m 8s
Gateway Set Dressing
9m 20s
Wire Pattern
7m 34s
Corridor Design - Preparation
31m 58s
Panel Segmentation
8m 28s
Endpanel Geometry
10m 10s
Pipe End segment
4m 49s
Middle Section and Adjustments
8m 30s
Corridor Design - Customizing
47m 14s
Cooling Design Part 1
5m 32s
Cooling Design Part 2
7m 29s
Window Design Pivot Points
7m 0s
Window Design Boolean and Containers
8m 34s
Panel Design Divide Factor
5m 27s
Panel Design Width Adjustment
6m 33s
Overall Width Adjustment
6m 37s
Corridor Design - Floor and Ceiling
46m 34s
Design Specific Elements
4m 37s
Grate Section
9m 17s
Floor Wire Pattern
4m 22s
Ceiling Constructs
3m 35s
Procedural Cables
8m 13s
Procedural Cables
7m 18s
Dynamic Cable Alteration
3m 12s
Final Touches in the Corridor
5m 57s
Finding a Path
39m 54s
Material Style Sheet Preparation
3m 50s
Material Distribution
7m 16s
Light Instancing
4m 25s
Random Path Concept
2m 5s
Generating Vectors
7m 6s
Building the Path
5m 27s
Camera Path and Dynamic Instances
4m 7s
Light Control
2m 47s
Final Thoughts
2m 47s

پیشنهاد فرادرس